Stortinget - Møte tirsdag den 7. mai 2019

Dato: 07.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:07:44]

  Interpellasjon fra representanten Marit Arnstad til forsknings- og høyere utdanningsministeren: «Høyskolenes oppdrag har i hovedsak vært å tilby korte og spissede utdanninger tilpasset arbeidslivet og næringslivet i de enkelte regionene. Da Stortinget vedtok strukturreformen i høyere utdanning, skjedde det uten noen forutgående utredning av hvordan reformen skulle ivareta det regionale samfunnsoppdraget når høgskolene ble fusjonert inn i et universitet. Kritiske røster vil hevde at nettopp de utdanningene som er regionalt tilpasset, vil bli skadelidende. De nye universitetene er på sin side under et sterkt press både økonomisk og faglig. Til tross for lovnader om at strukturreformen ikke skulle føre til nedlegging av campuser, er vi nå i den situasjonen at institusjonene diskuterer nettopp framtidig studiestedstruktur. Hvordan vil regjeringen sørge for at kortere utdanninger tilpasset regionale behov blir videreført, og at ingen studiesteder ved de nye universitetene blir nedlagt uten en forutgående behandling i Stortinget»?

 • Sak nr. 2 [11:12:50]

  Interpellasjon fra representanten Marit Knutsdatter Strand til kunnskaps- og integreringsministeren: «Voksenopplæringsloven er tydelig når det gjelder de overordnede målene for voksenopplæring og studieforbundenes opplæringsaktivitet. Studieforbund skal blant annet bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere og gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. I Innst. 12 S (2018–2019) understreker utdannings- og forskningskomiteen viktigheten av det arbeidet som studieforbundene og frivillige organisasjoner legger ned for at voksne skal få tilgang til god, fleksibel og brukertilpassa opplæring utenfor det formelle utdanningssystemet. Hvordan følger regjeringen opp komiteens innstilling og engasjement for studieforbund, og hvordan mener statsråden studieforbundene bidrar til kompetanseheving»?

 • Sak nr. 3 [11:46:00]

  Interpellasjon fra representanten Marit Knutsdatter Strand til kunnskaps- og integreringsministeren: «De siste tiårene har stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. I forskningen framstår skolesituasjonen som en av hovedårsakene til stressrelaterte helseplager. Opplevelsen av stress og press dreier seg både om et vedvarende prestasjonspress, opplevelsen av aldri å få fri fra krav og en bekymring for framtidige utdannings- og karrieremuligheter. Manglende motivasjon og psykiske vansker er hovedårsakene til at ungdom ikke fullfører videregående utdanning. I en undersøkelse fra Universitetet i Sørøst-Norge rapporterer sju av ti spurte at de opplever skolearbeid som stressende. Tre av ti engster seg i så stor grad at det påvirker søvnkvaliteten. Mange føler maktesløshet når antallet prøver og innleveringer hoper seg opp. Vil statsråden ta initiativ til at vurderingsformer, omfanget av prøver og organiseringen av dette kan endres for å redusere de helseskadelige virkningene av skolepress»?

 • Sak nr. 4 [12:18:53]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen og Leif Audun Sande om ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsarbeidet etter fregattulykken 8. november 2018 (Innst. 242 S (2018–2019), jf. Dokument 8:76 S (2018–2019))

 • Sak nr. 5 [12:34:34]

  Interpellasjon fra representanten Anniken Huitfeldt til forsvarsministeren: «19. februar 2019 ble Norge presentert med en rapport fra en intern spørreundersøkelse i Forsvaret. Spørreundersøkelsen ble gjennomført med over 8 000 vernepliktige og ansatte respondenter i Forsvaret for å kartlegge mobbing og seksuell trakassering gjort av kollegaer eller overordnede. Undersøkelsen viser at over 160 personer har opplevd voldtekt eller forsøk på voldtekt det siste året i Forsvaret. Det er halvparten menn og kvinner som faller inn under denne statistikken, og kun to av tilfellene er anmeldt til politiet. Det er ikke første gang slike undersøkelser viser at Forsvarets vernepliktige og ansatte opplever å bli utsatt for seksuell trakassering i sin tjenesteperiode. Hva har statsråden gjort av konkrete tiltak frem til nå, og hvilke tiltak vil iverksettes fremover for å sikre bedre varslerrutiner i Forsvaret»?

 • Sak nr. 6 [12:58:46]

  Interpellasjon fra representanten Ingalill Olsen til kommunal- og moderniseringsministeren: «Troms og Finnmark fylkeskommuner slås sammen fra 1. januar 2020. Motstanden i Finnmark har vært enormt stor, noe som tydelig framkom i folkeavstemningen Finnmark fylkeskommune avholdt i mai 2018. I regjeringspartienes enighetsdokument av 24. september 2018 står det: «Partene oppfordrer fylkeskommunene i Troms og Finnmark til å ta vesentlig mer hensyn til Finnmark og Vadsø i fordeling av arbeidsplasser i den nye fylkeskommunen, særlig med henblikk på fordeling av fylkesadministrasjonen.» Hva vil statsråden bidra med overfor Troms og Finnmark fylkeskommuner for at det blir tatt vesentlig mer hensyn til Finnmark og Vadsø i fordeling av arbeidsplasser ut over at flertallet oppfordrer til dette, og er dette et forpliktende punkt for regjeringen, og hvordan vil det konkret fylles med innhold?»

 • Sak nr. 7 [13:27:17]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90) (Innst. 237 S (2018–2019), jf. Dokument 3:3 (2018–2019))

 • Sak nr. 8 [14:40:40]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Sivilombudsmannens Arbeidsgrupperapport om endringer i sivilombudsmannsloven og Dokument 19 (2017–2018) punkt 6 i Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner (Innst. 223 S (2018–2019), jf. Sivilombudsmannens Arbeidsgrupperapport om endringer i sivilombudsmannsloven og Dokument 19 (2017–2018) punkt 6)

 • Sak nr. 9 [14:43:39]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking) (Lovvedtak 53 (2018–2019), jf. Innst. 228 L (2018–2019) og Prop. 39 L (2018–2019))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.57.