Statsbudsjettet for 2011

Prop. 1 S (2010-2011), Innst. 11 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2010 Innst. 11 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2011 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde (budsjettramme 15). De samlede utgiftene utgjør om lag 133,6 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det bevilges om lag 102,5 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene tra Arbeiderpartiet, Sosiallistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2010