Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 10 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.12.2016 Innst. 10 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2017 for rammeområde 14 - konstitusjonelle institusjoner. Rammeområdet omfatter bevilgninger til Det kongelige hus og til Stortinget og dets underliggende institusjoner; Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen), Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og ny Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. De samlede utgiftene utgjør 2 518 234 000 kroner. En samlet komité sto bak et forslag om at Stortinget ber Riksrevisjonen om å gjennomgå hele byggeprosjektet Prinsens gate 26 mv. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2016