Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 11 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2012 Innst. 11 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2013 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde (budsjettramme 15). De samlede utgiftene utgjør om lag 147 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det bevilges om lag 112 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2012