Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Fasteraune, Bengt (1 - 20 av 61)
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2827 (2020-2021)

  Innlevert: 17.08.2021

  Sendt: 17.08.2021

  Besvart: 23.08.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hva er total bompengegjeld per nå, inklusive prosjekter som er vedtatt bygd men der det ikke er startet innkreving av bompenger enda, og hvor stor andel av bompengene er knyttet til byvekstavtalene?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2788 (2020-2021)

  Innlevert: 11.08.2021

  Sendt: 12.08.2021

  Besvart: 17.08.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvor mye har prosessen med kontrahering, planlegging, prosjektering og terminering av kontrakt knyttet til Mjøsbrua kostet til nå og hvilke konsekvenser har termineneringen av kontrakten å si for økonomien og fremdriften i prosjektet ny Mjøsbru?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2658 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 30.06.2021

  Besvart: 06.07.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Er det riktig å tolke statsrådens svar slik at med dagens infrastrukturkapasitet på jernbanen, så er det muligheter for vesentlig økning i antall fjerntogavganger på Sørlandsbanen, Dovrebanen og Bergensbanen, og hvorfor har ikke regjeringen sørget for å utnytte denne kapasiteten tidligere?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2548 (2020-2021)

  Innlevert: 23.06.2021

  Sendt: 23.06.2021

  Besvart: 01.07.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  I Meld. St. 20 (2020-2021) varsler regjeringen at porteføljen til Nye Veier skal utvides. På flere av strekningene Nye Veier skal tildeles har Statens Vegvesen allerede enten igangsatt eller planlagt igangsatt ulike tiltak. Kan en overføring av strekningene til Nye Veier føre til en utsettelse av tiltak på disse strekningene?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2504 (2020-2021)

  Innlevert: 17.06.2021

  Sendt: 18.06.2021

  Besvart: 24.06.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Norge er et langstrakt land, med mye vei. I fjor og i år har flere valgt bilferie i Norge, det har gjort at problemet med for få rasteplasser har blitt ekstra synlig. Samtidig er næringstransporten stor og langtransportsjåførene opplever at arbeidsdager uten tilgang på toalettfasiliteter er krevende. Mange og gode rasteplasser er viktig for trafikksikkerhet, trivsel og gode hygieniske forhold langs veiene våre. Hvilke grep tar statsråden for å sikre at vi har mange nok rasteplasser, med god nok standard langs norske veier?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2374 (2020-2021)

  Innlevert: 04.06.2021

  Sendt: 04.06.2021

  Besvart: 16.06.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  I Aftenposten 3.6 uttaler statsråden at med de avtaler som er inngått for kjøp av togtjenester før og nå, så sparer staten nå 12 mrd. kroner. Det er kjent at SJ og Go Ahead la til grunn en stor passasjervekst i årene framover. Hvilken effekt mener statsråden at bygging av jernbaneinfrastruktur har på passasjerveksten, og er det usannsynlig at en tilsvarende passasjervekst hadde kommet uten en konkurranseutsetting av togtilbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2135 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Besvart: 18.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Jeg viser til statsrådens svar på spørsmål fra meg (Dok. nr.15:481). Der skriver statsråden at "Samferdselsdepartementet har mottatt anbefaling fra Jernbanedirektoratet om at størstedelen av den gjenværende delen av Valdresbanen tas ut av det nasjonale jernbanenettet og dermed kan stilles til disposisjon for andre formål. Denne anbefalingen er til behandling i departementet og dersom anbefalingen tas til følge vil regjeringen fremme denne anbefalingen for Stortinget i vårsesjonen." Når kommer denne anbefalingen til behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1897 (2020-2021)

  Innlevert: 12.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Besvart: 19.04.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  På grunn av oppsplitting av felleskontrakter for riks- og fylkesvei har det vært en stor kostnadsøkning på driftskontraktene på riksvei de siste årene. I årene framover får en tredje aktør, Nye Veier, stadig større ansvar for drift av riksveinettet, når de skal drifte og vedlikeholde veiene de har bygd. Har statsråden gjort en vurdering av hvor store kostnadsøkninger det blir til drift av riksveinettet med den oppsplittingen som regjeringen har foretatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1852 (2020-2021)

  Innlevert: 08.04.2021

  Sendt: 08.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Det er i dag færre politiansatte i Gudbrandsdalen enn før «nærpolitireformen». Dombås, Lom og Lillehammer har lavere bemanning, i tillegg er Gausdal, Øyer, Skjåk og Vågå lagt ned. Politiets responstid i akutte oppdrag har økt på steder med under 2000 innbyggere og kravet nås heller ikke på steder med under 20 000 innbyggere. Det er 1,62 politifolk per 1000 innbygger i Innlandet, langt unna det nasjonale målet om 2 per 1000. Hvorfor svekkes beredskapen og tappes Gudbrandsdalen for politiansatte?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1594 (2020-2021)

  Innlevert: 10.03.2021

  Sendt: 11.03.2021

  Besvart: 15.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hva er akseptabel tidsbruk for post som sendes fra kommunen til en av kommunenes innbyggere?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1509 (2020-2021)

  Innlevert: 05.03.2021

  Sendt: 05.03.2021

  Besvart: 10.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Når skal veiene og jernbanestrekningene som nå ligger inne i porteføljen til Nye Veier, og de som blir lagt inn i porteføljen i forbindelse med behandlingen av NTP, ferdigstilles?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1262 (2020-2021)

  Innlevert: 10.02.2021

  Sendt: 10.02.2021

  Besvart: 18.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Når fylkeskommunene overtar ansvaret for FOT-rutene skal det inngås nye kontrakter. Koronapandemien har skapt usikkerhet for passasjergrunnlaget og dermed kan det bli behov for økt tilskudd eller redusert rutetilbud. Vil statsråden sørge for at fylkene kompenseres for negative konsekvenser som følge av koronapandemien, slik at fylkeskommunene gis mulighet til å utvikle rutetilbudet på FOT-rutene?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1109 (2020-2021)

  Innlevert: 28.01.2021

  Sendt: 28.01.2021

  Besvart: 03.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  I forbindelse med Trontaledebatten vedtok Stortinget å be regjeringen «fremme sak for Stortinget hvor staten overtar garantiansvaret for bompengelån på riksveg, både på nåværende og framtidige prosjekter.» Nå har Stortinget til behandling der fylkeskommunene er bedt om å stille garanti for bompengelån på riksveg. Når vil statsråden følge opp Stortingets vedtak om å fremme en sak hvor staten overtar garantiansvaret for bompengelån på riksveg?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1079 (2020-2021)

  Innlevert: 26.01.2021

  Sendt: 27.01.2021

  Besvart: 02.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  I helgen oppsto det brann i et verksted i Skjåk. Politiet brukte to timer på å komme til stedet. En så lang responstid bidrar til å skape usikkerhet for befolkningen i distriktet. Mener statsråden at to timer responstid er akseptabelt når det oppstår potensielt livstruende situasjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1004 (2020-2021)

  Innlevert: 19.01.2021

  Sendt: 20.01.2021

  Besvart: 27.01.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvem har ansvar for å påse at alle som med det nye regelverket må registrere seg som droneeiere gjør det, og hvem har ansvar for tilsyn av ikke-profesjonelle droneeiere?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1003 (2020-2021)

  Innlevert: 19.01.2021

  Sendt: 20.01.2021

  Besvart: 26.01.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Siden korona-pandemien inntraff har det skjedd en rekke samfunnsendringer på rekordtid, dette har særlig gått utover reisemønsteret vårt. Foreløpig er det umulig å se hvilke langsiktige konsekvenser dette vil få. Hvilke grep vil statsråden ta for å sikre at de investeringene som foreslås i neste NTP tar innover seg endringer i reisemønster som følge av korona-pandemien?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:829 (2020-2021)

  Innlevert: 22.12.2020

  Sendt: 22.12.2020

  Besvart: 11.01.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Jeg viser til tabell 4.4 på side 71 i Samferdselsdepartementets forlag til statsbudsjett for 2021. Kan jeg be statsråden om en oversikt over hvilke prosjekter de statlige bindingene på postene 29, 30 og 31 er knyttet til (Tilsvarende oversikt ønskes på postene 71, 72 og 73 under Jernbanedirektoratet)?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:645 (2020-2021)

  Innlevert: 03.12.2020

  Sendt: 04.12.2020

  Besvart: 15.12.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Avinor har i flere år brukt offentlige penger på å legge til rette for at Wizz air skal ha mer aktivitet i Norge. Nå ser vi at den norske luftfartsbransjen er i en krisesituasjon, blant annet på grunn av covid-19. Mener samferdselsministeren det fortsatt er riktig å gi støtte til Wizz air for at de skal øke sin aktivitet i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:577 (2020-2021)

  Innlevert: 26.11.2020

  Sendt: 26.11.2020

  Besvart: 01.12.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Avinor har incentivordninger som «belønner ønsket utvikling.» Blant annet oppstartstøtte og markedsstøtte. Hvilke flyselskaper har deltatt i disse incentivordningene og hvilke utbetalinger eller rabatter er det gitt?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:547 (2020-2021)

  Innlevert: 23.11.2020

  Sendt: 24.11.2020

  Besvart: 01.12.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Fylkeskommunene er nå i prosess med å skille utstedervirksomheten ut fra bompengeselskapene, i henhold til vedtak i Meld. St. 25 (2014-2015) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016). Hvilke krav stilles til kjøpere av utstedervirksomheten, og er statsråden trygg på at personvernmessige hensyn er godt nok ivaretatt når utstedervirksomheten skal skilles ut?