Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 11 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 12.12.2017 Innst. 11 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2018 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. De samlede utgiftene utgjør om lag 197,9 mrd. kroner, og de samlede inntekter 1,5 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det er bevilget om lag 147,7 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.12.2017

   Behandla i Stortinget: 19.12.2017