Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Johansen, Morten Ørsal (1 - 20 av 68)
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:835 (2018-2019)

  Innlevert: 29.01.2019

  Sendt: 30.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Kan statsråden redegjøre for hva hun vil gjøre for å forhindre at afrikansk svinepest sprer seg til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:350 (2018-2019)

  Innlevert: 12.11.2018

  Sendt: 13.11.2018

  Besvart: 15.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden redegjøre for hvordan Stortingets to flertallsmerknader om kongeørn følges opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1803 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hva vil statsråden foreta seg slik at tvangsmulkten ikke rammer landets småbedrifter urimelig?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1802 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 22.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva er status i utredningsarbeidet og når vil det bli innført et gründer - og investorvisum?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:385 (2017-2018)

  Innlevert: 28.11.2017

  Sendt: 28.11.2017

  Besvart: 04.12.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Hvordan er fordelingen mellom kjøpergrupper på henholdsvis solgte eiendommer og solgt areal, der konsesjon er gitt, i Statskog SF sitt arronderingssalg?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1376 (2015-2016)

  Innlevert: 24.06.2016

  Sendt: 24.06.2016

  Besvart: 01.07.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Kan statsråden informere om hva status er angjeldende gjennomføringen av nye uavhengige undersøkelser av ulvestammens genetiske sammensetning og opphav, for eksempel hva gjelder hvilke metoder som skal brukes og hvilke aktører som skal gjennomføre oppdraget?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:980 (2015-2016)

  Innlevert: 25.04.2016

  Sendt: 25.04.2016

  Besvart: 02.05.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Er det noe i dagens regelverk som hindrer kommuner i å tillate omdisponering av jordbruksareal til juletreproduksjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1 (2013-2014)

  Innlevert: 09.10.2013

  Sendt: 09.10.2013

  Besvart: 14.10.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

  Kan statsråden svare på om Advokatbevilgningsnemda og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er underlagt "Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd" (Offentlighetsloven) og "Lov om arkiv" (Arkivloven)?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1459 (2012-2013)

  Innlevert: 11.06.2013

  Sendt: 12.06.2013

  Besvart: 19.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

  I perioden 2006-2011 mottok Norge 62 622 asylsøknader, mens Danmark i samme tidsrom mottok 19 391. Danmark hadde i denne perioden en del strengere innvandringsregulerende virkemidler, som kanskje kan forklare hvorfor man der mottok flere søknader. Kan statsråden fremlegge tall som viser hvor mye mindre statlig ressursbruk knyttet til behandling av asylsøknader, gitt at man hadde mottatt et tilsvarende antall som Danmark, fordelt på hvert enkelt år og summert i 2013-kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1433 (2012-2013)

  Innlevert: 06.06.2013

  Sendt: 06.06.2013

  Besvart: 14.06.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

  Avviket mellom bosattregistrerte barn i grunnskolealder og barn registrert i grunnskolen i skoleåret 2008/2009 var ifølge befolkningstall fra SSB og tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) slik: I Oslo kommune manglet 1852 elever og på landsbasis manglet 3 877 elever. Kan statsråden gi en oversikt for årene siden, og kan statsråden vise til hva som konkret er gjort i denne regjeringsperioden for å følge opp disse barna som ikke befinner seg i den norske grunnskolen, men som likevel er registrert bosatt her?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1432 (2012-2013)

  Innlevert: 06.06.2013

  Sendt: 06.06.2013

  Besvart: 14.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

  Personer som er blitt innvilget norsk statsborgerskap kan miste dette dersom vedtaket om å innvilge statsborgerskap er bygget på uriktige eller ufullstendige opplysninger, forutsatt at søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket. Kan statsråden redegjøre for hvordan dette stiller seg for familiemedlemmer som slike personer har vært referanseperson for, og om de kan miste statsborgerskapet og eventuelt kan utvises fra Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:1393 (2012-2013)

  Innlevert: 30.05.2013

  Sendt: 31.05.2013

  Besvart: 07.06.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

  Vil statsråden sørge for at skadevoldende ulv blir tatt ut, og derfor åpne opp for lengre og mer hensiktsmessige tidsrom, for eksempel gjennom hele beitesesongen, for fellingstillatelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1381 (2012-2013)

  Innlevert: 29.05.2013

  Sendt: 29.05.2013

  Besvart: 03.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

  Ifølge statsborgerloven kan norsk statsborgerskap tilbakekalles dersom man ikke er løst fra et annet lands statsborgerskap eller dersom vedtaket om statsborgerskap er ugyldig. Men det synes ikke å være noen automatikk for at tredjelands borgere som har ervervet norsk statsborgerskap og fått dette tilbakekalt, kan utvises fra landet. Er dette korrekt og mener statsråden det er rimelig at folk som har løyet seg til statsborgerskap skal få permanent oppholdstillatelse i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1330 (2012-2013)

  Innlevert: 16.05.2013

  Sendt: 16.05.2013

  Besvart: 27.05.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

  Reineierne i Skarfvaggi reinbeitedistrikt i Kåfjord i Troms skal angivelig ikke ha blitt informert om utbyggingen av Guolas kraftverk. Denne utbyggingen resulterte i at reineierne i dette distriktet mistet levebrødet sitt og ikke fikk erstatning for dette, mens reineiere i tilgrensende reinbeitedistrikter fikk. Kan statsråden redegjøre for hvor mye som er blitt utbetalt til de reinbeitedistriktene som ble direkte påvirket av utbyggingen i Guolas?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1167 (2012-2013)

  Innlevert: 15.04.2013

  Sendt: 16.04.2013

  Besvart: 22.04.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

  Reineierne i Skarfvaggi reinbeitedistrikt i Kåfjord i Troms skal angivelig ikke ha blitt informert om utbyggingen av Guolas kraftverk. Denne utbyggingen resulterte i at reineierne i dette distriktet mistet levebrødet sitt og ikke fikk erstatning for dette, mens reineiere i tilgrensende reinbeitedistrikter fikk erstatning. Kan statsråden redegjøre for hvor mye som er blitt utbetalt til de reinbeitedistriktene som ble direkte påvirket av utbyggingen i Guolas?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:1044 (2012-2013)

  Innlevert: 20.03.2013

  Sendt: 21.03.2013

  Besvart: 22.03.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

  Synes statsråden det er greit at en statlig etat truer en rådmann og et kommunestyre med politiske og økonomiske represalier om man ikke etterkommer etatens tilleggsanmodning om bosetting av flere flyktninger og personer med opphold på humanitært opphold, enn det vedkommende kommune synes er tilrådelig, og er dette gjort med statsrådens kjennskap og godkjennelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:933 (2012-2013)

  Innlevert: 04.03.2013

  Sendt: 04.03.2013

  Besvart: 13.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

  Kan statsråden fremlegge en oversikt over hvor mange utdanningsskadelidende samer og kvener som er blitt tilkjent billighetserstatning eller rettferdsvederlag som følge av den hardhendte fornorskingspolitikken og mangel på skolegang som følge av Den andre verdenskrig?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:932 (2012-2013)

  Innlevert: 01.03.2013

  Sendt: 04.03.2013

  Besvart: 13.03.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

  I forbindelse med utbyggingen av Guolas kraftverk i Troms på 1960- og 1970-tallet, ble det igangsatt anleggsveibygging og andre tiltak i forbindelse med utbyggingen av kraftverket flere år i forkant av at konsesjon ble gitt. Er statsråden kjent med forholdene rundt utbyggingen av Guolas kraftverk og om andre tilsvarende utbygginger ble foretatt på samme måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

  Dokument nr. 15:931 (2012-2013)

  Innlevert: 01.03.2013

  Sendt: 04.03.2013

  Besvart: 11.03.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

  Mange samer mistet skolegang på 1940-tallet som følge av krig og okkupasjon, og ble utsatt for et press for å slutte å snakke sine morsmål under den hardhendte fornorskingspolitikken. Synes statsråden at Samefolkets fond i tilstrekkelig grad har vært til noen hjelp for å hjelpe utdanningsskadelidende samer og deres organisasjoner/foreninger, og synes det som er gjort tilstrekkelig for å synliggjøre denne gruppens spesielle situasjon og bakgrunnshistorie?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:877 (2012-2013)

  Innlevert: 21.02.2013

  Sendt: 22.02.2013

  Rette vedkommende: Arbeidsministeren

  Besvart: 04.03.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

  I et oppslag i Telemarksavisen 19.februar 2013, fremkommer det at et negativt vedtak om søknad om stønad for livsopphold for en person som er utvist fra Schengen-området og oppholder seg ulovlig i Norge, er blitt omgjort av Fylkesmannen i Telemark. Fylkesmannen hevder at NAV Skien ikke har hjemmel til å gi politiet opplysninger om personer som oppholder seg ulovlig i Norge, til tross for at Stortinget i 2012 ga, blant annet NAV, unntak fra taushetsplikt. Anser statsråden at Fylkesmannen tolker denne saken riktig?