Stortinget - Møte mandag den 8. desember 2014 kl. 10

Dato: 08.12.2014

Dokumenter: (Innst. 11 S (2014–2015), jf. Prop. 1 S (2014–2015))

Sak nr. 10 [16:23:15]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)

Votering i sak nr. 10

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 46 forslag. Det er

  • forslagene nr. 1 og 2, fra Torgeir Micaelsen på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  • forslagene nr. 3–20, fra Torgeir Micaelsen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  • forslagene nr. 21–25, fra Torgeir Micaelsen på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet

  • forslag nr. 26, fra Torgeir Micaelsen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  • forslagene nr. 27 og 28, fra Torgeir Micaelsen på vegne av Arbeiderpartiet

  • forslagene nr. 29–35, fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  • forslagene nr. 36–39, fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet

  • forslagene nr. 40–46, fra Audun Lysbakken på vegne av Sosialistisk Venstreparti

Det voteres over forslagene nr. 40–46, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 40 lyder:

«Stortinget ber regjeringen iverksette nødvendige tiltak og tilsyn for å stoppe kjønnsbasert diskriminering i tildelingen av omsorgstjenester.»

Forslag nr. 41 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at avgjørende driftsoppgaver i sykehusene, for eksempel renhold, blir ivaretatt som intern drift i stedet for å konkurranseutsette tjenestene.»

Forslag nr. 42 lyder:

«Stortinget ber regjeringen pålegge helseforetakene å innføre ordningen med avansert hjemmesykehus ved alle sykehus der dette er mulig.»

Forslag nr. 43 lyder:

«Stortinget ber regjeringen pålegge Oslo universitetssykehus å doble kapasiteten ved avansert hjemmesykehus for å gi alvorlig syke barn og familiene deres et best mulig tilbud.»

Forslag nr. 44 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å endre lov om kommunale helse- og omsorgstjenester slik at praksisen i mange kommuner med å tvinge eldre i sykehjem til å bo på dobbeltrom mot sin vilje, blir forbudt.»

Forslag nr. 45 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å innføre kraftige sanksjoner mot kommuner som tvinger eldre i sykehjem til å bo på dobbeltrom mot sin vilje.»

Forslag nr. 46 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at midler som blir bevilget til helsestasjoner og skolehelsetjenesten under kommunenes frie inntekter, går til formålet, gjennom å varsle at rammene vil reduseres med de beløp som ikke kan dokumenteres å ha gått til formålet.»

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 102 mot 4 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.19.18)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 39, fra Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer i apotekavansen som dekker apotekets kostnader med resepthåndtering, basert på en grundig gjennomgang av dagens ordning. Forslag om dette må senest komme i legemiddelmeldingen i 2015.»

Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble med 99 mot 7 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.19.35)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 36–38, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stanse nedlegging av døgnsenger i psykisk helsevern inntil kommuner har fått bygd opp sitt behandlingstilbud.»

Forslag nr. 37 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere om det skal opprettes en tilskuddsordning som stimulerer kommunene til å rekruttere flere ansatte med klinisk ernæringsmessig kompetanse.»

Forslag nr. 38 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at legenes spesialiststruktur og organisering av akuttmottak utformes på en måte som sikrer likeverdige spesialisthelsetjenester for befolkningen i hele Norge.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Senterpartiet ble med 99 mot 7 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.19.55)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 29, 30 og 33–35, fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ikke innføre ordningen med nøytral merverdiavgift i staten og i helseforetakene.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprettholde dagens ordning med sykehusapotek som i dag gjennom at ESAs forslag til «formålstjenelige vedtak» avvises.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av våren 2015 fremme forslag for Stortinget om å endre takstsystemet for jordmødre for å stimulere til bedre rekruttering av jordmødre til kommunehelsetjenesten.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at reviderte retningslinjer for svangerskapsomsorgen vil omfatte et tilbud om tidlig samtale om livsvaner under graviditet.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag for Stortinget om tiltak for å bedre behandlings- og oppfølgingstilbudet for personer som lider av inkontinens, både med tanke på livskvalitet og økonomiske utgifter som er knyttet til helsetilstand.»

Votering:Forslagene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 96 mot 9 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.20.14)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 31 og 32, fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 31 lyder

«Stortinget ber regjeringen omgjøre nedleggelsen av Rjukan sykehus.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at sykehusene fortsatt ansetter folk i faste stillinger i tråd med dagens arbeidsmiljølov for å sikre kompetanse og trygghet til å ta opp kritikkverdige forhold i sykehusene våre.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 95 mot 11 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.20.34)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 27, fra Arbeiderpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen redusere den innsatsstyrte finansieringen (ISF) i sykehusene til 40 prosent.»

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 73 mot 33 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.20.51)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 28, fra Arbeiderpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at det etableres et prosjekt for å bidra til omstilling og ny helserettet aktivitet i Rjukan, ledet av Helse Sør-Øst.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 72 mot 34 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.21.10)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 26, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med stortingsmeldingen for primærhelsetjenesten legge frem en forpliktende opptrappingsplan for skolehelsetjenesten.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 54 mot 35 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.21.31)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 21–25, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre innlemming av data om hørsel og hørselshemning i folkehelseprofilene og nasjonale folkehelsestatistikker.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innlemme data om hørsel og tinnitus i HUNT 4.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innen revidert nasjonalbudsjett 2015 legge frem en opptrappingsplan for strålekapasiteten for kreftbehandling i Norge.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram et forslag om fritt rehabiliteringsvalg ved å inkludere alle rehabiliteringsinstitusjoner i Fritt sykehusvalg.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede opprettelsen av et nasjonalt kols-register.»

Voteringstavlene viste at det var avgitt 38 stemmer for forslagene og 68 stemmer imot.

Bente Stein Mathisen (H) (fra salen): Voteringstavlene virker ikke. Knappen lyser ikke.

Presidenten: Da tar vi voteringen om igjen.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 67 mot 39 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.22.44)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 3, 4, 6, 8–13 og 15–20, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av stortingsperioden legge fram oppdaterte stortingsmeldinger innen IKT og kvalitet i helsetjenesten, med tanke på å redegjøre for framdrift og lansere nye tiltak for å oppnå målsettingene i Meld. St. 9 (2012 – 2013) Én innbygger – én journal og Meld. St. 10 (2012 – 2013) God kvalitet – trygge tjenester.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle deler av spesialisthelsetjenesten, herunder også de prehospitale tjenestene, får tilgang til den nasjonale kjernejournalen.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre økt statlig satsing på drikkevannsområdet og i løpet av 2015 informere Stortinget på egnet måte om status og tiltak som gjøres for å nå de nasjonale målene for sektoren, jf. «Protokoll for vann og helse».»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med eventuell fremleggelse av proposisjon om «fritt behandlingsvalg», inkludere Helsedirektoratets argumenter for og imot å innføre ordningen.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en arbeidsgruppe bestående av Haukeland universitetssykehus, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og MS-forbundet, som skal arbeide parallelt med Kunnskapssenteret for å komme opp med et forslag til et behandlingsbasert forskningsprosjekt som får særskilt finansiering fra Stortinget i revidert nasjonalbudsjett for 2015 etter mal fra Ipilimumab-prosjektet.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en overordnet plan for hvordan persontilpassede årsakskorrigerende legemidler kan tilbys barn og voksne med CF og hvordan effekten av behandlingen kan evalueres, og deretter komme tilbake til Stortinget med eventuelle budsjettkonsekvenser i revidert nasjonalbudsjett for 2015.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest iverksette tiltak for å få på plass en høysikkerhetsavdeling for særlig farlige pasienter i tråd med Stortingets tidligere lovvedtak på området.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjeninnføre de klare målsettingene om å øke antall ansatte som får tilbud om hele stillinger.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at oppgaver som hører til normal drift, blir gjennomført internt i sykehusene, ikke ved bruk av fordyrende konsulenter.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utsette beslutningen om videre drift av Hysnes Helsefort til resultatet av den pågående evalueringen foreligger medio 2015.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke koordinatorfunksjonen i kommunene for brukere med store behov og deres familier (jf. § 7-2 i lov om helse- og omsorgstjenester) for å sikre tett og samordnet oppfølging.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en samlet oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet til barn og unge for å bedre beslutningsgrunnlaget knyttet til et helthetlig tilbud for gruppen.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen klargjøre overfor -norske kommuner at mennesker som har behov for heldøgns pleie og omsorg, har en klar lovfestet rett til dette allerede i dag, og at det ikke er noen grunn til å forstå det slik at denne retten svekkes av at regjeringen driver med utredninger på området. »

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2015 øke bevilgningen til Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ytterligere.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en strategi for å redusere sosiale helseforskjeller og forankre dette arbeidet i alle sine relevante stortingsmeldinger på helseområdet.»

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 63 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.23.09)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 5, 7 og 14, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at tilskudd til innovasjonsprosjekter på velferdsteknologiområdet og innenfor rammen av morgendagens omsorg videreføres som en nasjonal ordning i Helsedirektoratet.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre ordning med gratis frukt og grønt i skolen.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at sykehusene går foran i arbeidet for å sikre nok lærlingplasser, både for helsefag og for alle andre relevante utdanninger.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 61 mot 44 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.23.30)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av våren 2015 fremme sak for Stortinget om innføring av nasjonale krav til kommunenes reaksjoner ved brudd på alkoholloven og økte krav til kommunenes kontroll med bevillinger.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at alle sykehus i løpet av første halvår 2015 gir tilbud om koordinator til pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 56 mot 50 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.23.52)Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 15

(Helse)

I

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Utgifter
700Helse- og omsorgsdepartementet
1Driftsutgifter209 728 000
701IKT i helse- og omsorgssektoren
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres264 514 000
70Norsk Helsenett SF120 133 000
702Beredskap
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 7029 797 000
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 213 656 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres65 596 000
70Tilskudd, kan overføres15 803 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter645 036 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres625 229 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres17 717 000
711Ernæring og mattrygghet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 7020 113 000
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 212 149 000
74Skolefrukt, kan overføres36 729 000
712Bioteknologirådet
1Driftsutgifter8 779 000
713Vitenskapskomiteen for mattrygghet
1Driftsutgifter22 885 000
715Statens strålevern
1Driftsutgifter77 557 000
21Spesielle driftsutgifter30 913 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres4 000 000
716Statens institutt for rusmiddelforskning
1Driftsutgifter47 182 000
718Rusmiddelforebygging
21Spesielle driftsutgifter79 870 000
63Rusmiddeltiltak, kan overføres17 011 000
70Andre tilskudd, kan overføres116 354 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 7975 246 000
60Kommunetilskudd, kan overføres22 552 000
70Smittevern mv., kan overføres21 789 000
79Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 2121 308 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter1 091 462 000
21Spesielle driftsutgifter28 592 000
70Helsetjenester i annet EØS-land45 000 000
721Statens helsetilsyn
1Driftsutgifter131 440 000
722Norsk pasientskadeerstatning
1Driftsutgifter160 681 000
70Advokatutgifter35 180 000
71Særskilte tilskudd86 654 000
723Pasientskadenemnda
1Driftsutgifter68 600 000
724Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
1Driftsutgifter37 335 000
725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
1Driftsutgifter171 976 000
726Statens helsepersonellnemnd mv.
1Driftsutgifter13 214 000
729Pasient- og brukerombud
1Driftsutgifter60 941 000
732Regionale helseforetak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres19 101 000
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75477 349 000
71Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres509 348 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres50 886 836 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres17 963 506 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres13 580 126 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres12 182 401 000
76Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning29 690 870 000
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning3 630 904 000
78Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres 1 124 327 000
79Raskere tilbake, kan overføres567 694 000
82Investeringslån, kan overføres697 914 000
83Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning97 000 000
733Habilitering og rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7912 395 000
70Behandlingsreiser til utlandet119 677 000
72Kjøp av opptrening mv., kan overføres6 097 000
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 2115 795 000
734Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
1Driftsutgifter49 599 000
21Spesielle driftsutgifter14 136 000
70Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket2 491 000
71Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede76 849 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus19 041 000
750Statens legemiddelverk
1Driftsutgifter240 034 000
751Legemiddeltiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres10 558 000
70Tilskudd64 984 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79214 753 000
60Kommunale kompetansetiltak, kan overføres113 460 000
61Vertskommuner949 150 000
62Dagaktivitetstilbud, kan overføres220 608 000
63Investeringstilskudd, kan overføres1 655 641 000
64Kompensasjon renter og avdrag984 700 000
67Utviklingstiltak71 277 000
68Kompetanse og innovasjon259 954 000
71Frivillig arbeid mv.10 164 000
72Landsbystiftelsen72 465 000
73Særlige omsorgsbehov22 206 000
75Andre kompetansetiltak10 729 000
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 2114 583 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7040 284 000
50Samisk helse5 388 000
60Forebyggende helsetjenester51 101 000
61Fengselshelsetjeneste142 517 000
62Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732 postene 70 og 76586 319 000
63Allmennlegetjenester133 411 000
70Tilskudd, kan nyttes under post 2148 262 000
71Frivillig arbeid mv.6 583 000
73Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres 32 177 000
74Stiftelsen Amathea18 758 000
765Psykisk helse og rusarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72118 993 000
60Kommunale tjenester, kan overføres319 308 000
61Kompetansetiltak, kan overføres52 532 000
62Rusarbeid, kan overføres448 874 000
71Brukere og pårørende, kan overføres123 341 000
72Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21219 223 000
73Utviklingstiltak mv.145 499 000
74Kompetansesentre298 151 000
75Vold og traumatisk stress146 861 000
769Utredningsvirksomhet mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7018 248 000
70Tilskudd, kan nyttes under post 21758 000
770Tannhelsetjenester
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7023 798 000
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21207 776 000
780Forskning
50Norges forskningsråd mv.337 182 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7985 549 000
79Tilskudd, kan nyttes under post 2151 160 000
782Helseregistre
21Spesielle driftsutgifter46 984 000
70Tilskudd37 193 000
783Personell
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 7928 691 000
61Turnustjeneste137 669 000
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 2133 911 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
70Spesialisthjelp1 833 000 000
71Psykologhjelp259 000 000
72Tannbehandling2 224 000 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt860 751 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler9 911 500 000
71Legeerklæringer7 000 000
72Medisinsk forbruksmateriell1 859 400 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 13 965 590 000
71Egenandelstak 2168 000 000
2755Helsetjenester i kommunene mv.
62Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71336 000 000
70Allmennlegehjelp4 526 800 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 621 955 000 000
72Jordmorhjelp52 110 000
73Kiropraktorbehandling148 000 000
75Logopedisk og ortoptisk behandling111 000 000
2756Andre helsetjenester
70Helsetjenester i annet EØS-land17 000 000
71Helsetjenester i utlandet mv.320 000 000
72Helsetjenester til utlandsboende mv.190 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag192 200 000
Totale utgifter174 074 295 000
Inntekter
3710Nasjonalt folkehelseinstitutt
2Diverse inntekter224 084 000
3Vaksinesalg98 704 000
3713Vitenskapskomiteen for mattrygghet
2Diverse inntekter220 000
3715Statens strålevern
2Diverse inntekter29 040 000
4Gebyrinntekter4 606 000
5Oppdragsinntekter1 500 000
3716Statens institutt for rusmiddelforskning
2Diverse inntekter1 897 000
3718Rusmiddelforebygging
4Gebyrinntekter1 255 000
3720Helsedirektoratet
2Diverse inntekter17 809 000
3Helsetjenester i annet EØS-land45 000 000
4Gebyrinntekter3 328 000
5Helsetjenester til utenlandsboende mv.65 000 000
3721Statens helsetilsyn
2Salgs- og leieinntekter380 000
4Diverse inntekter2 300 000
3722Norsk pasientskadeerstatning
2Diverse inntekter1 362 000
50Premie fra private18 290 000
3723Pasientskadenemnda
50Premie fra private2 484 000
3724Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
4Gebyrinntekter29 800 000
3725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
2Diverse inntekter22 645 000
3732Regionale helseforetak
80Renter på investeringslån383 000 000
85Avdrag på investeringslån fom. 2008257 000 000
86Driftskreditter2 400 000 000
3750Statens legemiddelverk
2Diverse inntekter14 637 000
4Registreringsgebyr105 591 000
6Refusjonsgebyr2 905 000
Totale inntekter3 732 837 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 kan:

kap. 710 post 1kap. 3710 post 2
kap. 710 post 21kap. 3710 postene 2 og 3
kap. 713 post 1kap. 3713 post 2
kap. 715 postene 1 og 21kap. 3715 postene 2, 4 og 5
kap. 716 post 1kap. 3716 post 2
kap. 718 post 21kap. 3718 post 4
kap. 720 postene 1 og 21kap. 3720 postene 2 og 4
kap. 720 post 70kap. 3720 post 3
kap. 721 post 1kap. 3721 postene 2 og 4
kap. 722 post 1kap. 3722 postene 2 og 50
kap. 723 post 1kap. 3723 post 50
kap. 724 post 1kap. 3724 post 4
kap. 725 post 1kap. 3725 post 2
kap. 750 post 1kap. 3750 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
21Spesielle driftsutgifter180 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
761Omsorgstjeneste
63Investeringstilskudd7 785,2 mill. kroner
79Andre tilskudd1 mill. kroner

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.

Presidenten: Presidenten antar at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 58 mot 45 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 21.24.16)