Stortinget - Møte onsdag den 12. juni 2019

Dato: 12.06.2019
President: Nils T. Bjørke
Dokument: (Innst. 340 S (2018–2019), jf. Meld. St. 3 (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 10 [14:22:52]

Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2018 (Innst. 340 S (2018–2019), jf. Meld. St. 3 (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 11 og 12 behandles under ett.

– Det anses vedtatt.