Stortinget - Møte onsdag den 12. juni 2019

Dato: 12.06.2019
President: Nils T. Bjørke
Dokument: (Innst. 339 S (2018–2019), jf. Meld. St. 14 (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 11 [14:23:20]

Innstilling fra finanskomiteen om Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (Innst. 339 S (2018–2019), jf. Meld. St. 14 (2018–2019))