Statsrekneskapen 2018

Meld. St. 3 (2018-2019), Innst. 340 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 340 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2018. Meldingen er en orientering til Stortinget om den endelige regnskapsmessige oppsummeringen for fjoråret. Meldingen ble vedlagt protokollen, som innebærer at Stortinget har tatt meldingen til orientering. Dokument 1 fra Riksrevisjonen som gjelder Riksrevisjonens gjennomgang av statsregnskapets ulike elementer, vil bli behandlet av kontroll- og konstitusjonskomiteen i kommende termin.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla i Stortinget: 12.06.2019