Stortinget - Møte onsdag den 12. juni 2019

Dato: 12.06.2019
President: Nils T. Bjørke
Dokument: (Innst. 336 L (2018–2019), jf. Prop. 96 LS (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 7 [13:30:51]

Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) (Innst. 336 L (2018–2019), jf. Prop. 96 LS (2018–2019))

Talarar

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den fordelte taletid – blir gitt anledning til replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Elin Rodum Agdestein (H) [] (ordfører for sakene): Først en takk til komiteen for samarbeidet i saken om endringer i verdipapirhandelloven mv.

Jeg vil redegjøre kort for hovedtrekkene i proposisjonen, samtykkedelen og lovdelen og for innstillingen.

Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å innlemme markedsmisbruksforordningen og prospektforordningen i EØS-avtalen. Sistnevnte er allerede inntatt i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets godkjennelse, mens det når det gjelder markedsmisbruksforordningen, bes om forhåndssamtykke for innlemmelse basert på et utkast vedlagt proposisjonen.

Komiteens flertall støtter dette på vilkår av at saken blir forelagt Stortinget på nytt dersom en beslutning om innlemmelse av markedsmisbruksforordningen vil avvike vesentlig fra vedlagte utkast. Utkast til innstilling er også forelagt utenriks- og forsvarskomiteen, som slutter seg til innstillingen.

Det foreslås at lovendringene, som jo er en konsekvens av innlemmelse av de to nevnte forordningene i EØS-avtalen, gjennomføres i verdipapirhandelloven. Lovendringene omfatter i hovedsak bestemmelser om markedsmisbruk og prospekter for verdipapirer samt nye virkemidler for tilsyn, sanksjoner og straffebestemmelser ved overtredelse av verdipapirhandelloven. Endringene i de to forordningene er en del av en større revisjon av EØS-regelverket på finansmarkedsområdet. Lovendringene som foreslås, bygger på Verdipapirlovutvalgets arbeid, og formålet er like vilkår for finansaktører i EØS-markedet, økt investorbeskyttelse og å opprettholde den høye tilliten som er i det norske kapitalmarkedet. Endringene vil innebære at det blir enklere for små og mellomstore bedrifter å hente inn kapital, og det til en lavere kostnad enn i dag.

Når det gjelder markedsmisbruksforordningen, vil et nytt regelverk omfatte bestemmelser om innsidehandel, markedsmanipulasjon, ulovlig spredning av innsideinformasjon, mv. Nasjonale regler om forbud mot urimelige forretningsmetoder videreføres.

Videre innebærer prospektforordningen forenklinger sammenlignet med gjeldende regelverk når det gjelder krav til prospekter, idet beløpsgrensen for plikt til å utarbeide EØS-prospekter ved offentlige tilbud heves fra 5 mill. til 8 mill. euro. Nåværende beløpsgrense for utarbeidelse av nasjonale prospekter for offentlige tilbud opprettholdes. Den gjelder for tilbud mellom 1 mill. og 8 mill. euro. Slike prospekter skal fortsatt registreres i Foretaksregisteret.

Det innføres også nye administrative sanksjoner og økt strafferamme ved overtredelse bl.a. av bestemmelser om god forretningsskikk og ulovlig spredning av innsideinformasjon. Og Finanstilsynet vil etter dette få utvidet tilgang på trafikkdata knyttet til handel med verdipapirer.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) []: Når en skal ta stilling til et nytt EU-regelverk som kommer, må en både ta stilling til hva som er fornuftig og ikke fornuftig å godta fra norsk side, og hvordan det skal gjennomføres i norsk rett. Det regelverket vi snakker om her, både gjennom prospektforordningen og markedsmisbruksforordningen, er et viktig regelverk, og det er et komplisert regelverk med potensielt store konsekvenser for dem som skal følge opp regelverket, og for dem som har ansvar for å etterleve det i praksis.

Derfor er det viktig at en sørger for at lovverket, slik det framkommer, er oversiktlig. Det er viktig at en sørger for at lovverket er forståelig, og det er viktig å sørge for at lovverket er lett tilgjengelig. Det er viktig for oss som folkevalgte, som skal vurdere om det som blir gjennomført, er fornuftig. Det er viktig for forvaltningen, som skal følge det opp. Det er viktig for domstolene. Og det er ikke minst viktig for alle de bedriftene og enkeltpersonene som har ansvaret for å etterleve regelverket i praksis.

Det en gjør knyttet til forordningen, er at en EU-forordning altså skal gjelde direkte i Norge. Den skal altså bli vedtatt som tilvisinger i loven. Norsk lov skal ha tilvising til en EU-forordning som EU på et senere tidspunkt kan endre. Det står altså ikke konkret i lovteksten hva som er de konkrete bestemmelsene, men en henvisning til et EU-regelverk. Det er en måte å implementere et regelverk på som er svært problematisk, og som gjør det vanskeligere for dem som skal etterleve regelverket, faktisk å forholde seg til det.

Det handler ikke om hva en skal godta og ikke godta som norsk lov, men om hvordan en skal kunne lese av loven hva som er forpliktelsene, og hvordan loven skal kunne endres i ettertid. Det handler også om at informasjon, viktig informasjon, skal være tilgjengelig på norsk språk, og i dette tilfellet bl.a. viktig informasjon som først blir tilgjengelig på norsk i ettertid. De EØS-tilpasninger som blir gjort, er eksempelvis ikke tilgjengelige på norsk i henhold til denne proposisjonen. Derfor er det behov for å sørge for at vi har klare og tydelige lover i Norge.

Jeg vil med det ta opp det forslaget Senterpartiet står bak.

Presidenten: Representanten Sigbjørn Gjelsvik har tatt opp det forslaget han refererte til.

Statsråd Siv Jensen []: Regjeringen fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i reglene om markedsmisbruk og prospekter for verdipapirer. De nye reglene tilsvarer forventede EØS-regler om markedsmisbruk og EØS-forordninger om prospekter. Regler om markedsmisbruk er sentralt for et velfungerende marked. Innsidehandel og annen markedsmisbruk svekker tilliten til verdipapirmarkedet og med dette tilgangen på kapital til næringslivet. Etter de nye markedsmisbruksreglene vil flere typer instrumenter og handelsplasser omfattes. Dette vil gi tryggere handel også på andre markedsplasser enn regulerte markeder.

Felles EØS-regler om prospekt gir tilgang til kapital i hele EØS-området uten å måtte utarbeide mer enn ett prospekt. Prospektreglene skal gi vern for investorer i forbindelse med offentlige tilbud. Investorene skal få tilgang til den relevante informasjonen fra tilbydere. Utarbeidelse av prospekt medfører også kostnader for tilbyderne. Ett av formålene med de reviderte EØS-prospektreglene er å opprettholde investorbeskyttelsen samtidig som det innføres forenklinger i kravene til prospekt.

Det enkelte land kan, innen et nærmere angitt intervall, fastsette beløpsterskelen for plikt til å utarbeide EØS-tilbudsprospekt. Regjeringen foreslår at terskelen i Norge økes fra 5 mill. euro til 8 mill. euro. Dette vil innebære mer effektiv kapitalinnhenting. Regjeringen mener imidlertid det fortsatt bør opprettholdes krav om tilstrekkelig informasjon ved tilbud til offentligheten på over 1 mill. euro, og at slike nasjonale prospekter gjøres allment tilgjengelige ved registrering i Foretaksregisteret.

Regjeringen fremmer også forslag til endringer i reglene om tilsynsvirkemidler og sanksjoner ved overtredelse av verdipapirhandelloven. Det foreslås bl.a. nye bestemmelser om administrative sanksjoner. Tilstrekkelige og tidsriktige tilsynsvirkemidler og sanksjoner er nødvendig for en effektiv regeletterlevelse. Samtidig er det viktig at rettssikkerheten ivaretas.

Det er på denne bakgrunn foretatt en grundig gjennomgang av behovet for virkemidler og reguleringen av disse, med utgangspunkt i retningslinjer fra Justis- og beredskapsdepartementet. Regjeringen ber Stortinget om samtykke til regler som er viktige for å opprettholde en høy grad av tillit og effektivitet i det norske kapitalmarkedet. Velfungerende markeder med like vilkår i EØS er sentralt for at norske aktører effektivt kan innhente kapital.

Presidenten: Det åpnes for replikkordskifte.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) []: En av de tingene som ligger inne i de sakene som skal behandles her, er det som handler om nasjonale prospekter. Det er blitt omtalt i høringsrunder, bl.a. fra Brønnøysundregistrenes side, der Brønnøysundregistrene har gitt uttrykk for at den ordningen bare bør opprettholdes hvis kostnad-nytte-analyser viser at det er fornuftig. Fra Senterpartiets side synes vi det er en klok tilnærming fra Brønnøysundregistrenes side.

Så har vi tidligere i denne debatten registrert at regjeringspartiene hevder at de er for ting som de allikevel stemmer mot når det gjelder Senterpartiets forslag. Er det slik at en også fra departementets side vil være positiv til å fjerne ordningen med nasjonale prospekter, dersom det ut fra en kostnad-nytte-vurdering viser seg at det er det mest fornuftige?

Statsråd Siv Jensen []: Regjeringen mener at investorer bør ha tilstrekkelig informasjon før tilbud over 1 mill. euro fremsettes til allmennheten. Og som grunnlag for det standpunktet er kostnadene ved å utarbeide nasjonale prospekter avveid mot hensynet til investorene. Det må nødvendigvis være en skjønnsmessig vurdering, og jeg mener at vi har lagt opp til en god balanse i dette.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) []: Jeg vil gjerne bare ha et svar – ja eller nei – på følgende spørsmål: Dersom en kostnad-nytte-vurdering viser at det er mest fornuftig å avvikle ordningen med nasjonale prospekter, vil regjeringen da være positivt innstilt til å gjøre nettopp det?

Statsråd Siv Jensen []: Som jeg sa, handler dette om å balansere kostnadene ved å utarbeide et slikt prospekt med hensynet til investorene. Det er altså slik at man i veldig mange saker må ta den typen balanserende hensyn, og det mener jeg regjeringen gjør i denne saken.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 6 og 7.