Stortinget - Møte onsdag den 12. juni 2019

Dato: 12.06.2019
President: Nils T. Bjørke
Dokument: (Innst. 337 S (2018–2019), jf. Prop. 96 LS (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 6 [13:30:32]

Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 (Innst. 337 S (2018–2019), jf. Prop. 96 LS (2018–2019))