Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2021 Innst. 6 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022 for de budsjettkapitlene som hører inn under justiskomiteens ansvarsområde (rammeområde 5). Rammeområdet omfatter bevilgninger til politi, domstoler, kriminalomsorg, sivil beredskap og andre justisformål. De samlede netto utgiftene utgjør om lag 39,5 mrd kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2021

   Debattert i Stortinget 15.12.2021
   Votert i Stortinget 15.12.2021