Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen, Svalbard)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 17 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2022, budsjettkapitlene som gjelder bevilgninger på Svalbardbudsjettet. Svalbardbudsjettet fremmes som en egen budsjettproposisjon av Justis- og beredskapsdepartementet. Svalbardbudsjettet for 2022 ble vedtatt med en utgiftsramme på i underkant av 640 mill. kroner. Dette er en økningen sammenlignet med budsjettet for 2021, som var på i overkant av 570 mill, Økningen skyldes blant annet at det bevilges 40 mill. kroner ekstra for å gjennomføre tiltak for sikring mot sørpeskred, som et avsluttende ledd i sikringsarbeidet for sentrum av Longyearbyen etter snøskredet i 2015.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2021

   Debattert i Stortinget 15.12.2021
   Votert i Stortinget 15.12.2021