Stortinget - Møte mandag den 22. mai 2017

Dato: 22.05.2017
President: Kenneth Svendsen

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:42]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av ny leder i Personvernnemnda 2016–2017))(Innst. 287 S (

 • Sak nr. 2 [10:01:55]

  Interpellasjon fra representanten Torstein Tvedt Solberg til arbeids- og sosialministeren: «Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen har tidligere uttrykt at det er fullt mulig å redusere kostnadene på norsk sokkel uten at det går ut over helse, miljø og sikkerhet. Etter flere år med kostnadskutt slår Petroleumstilsynet (Ptil) nå alarm om sikkerheten på norsk sokkel. Direktør i Ptil, Anne Myhrvold, har ropt et varsko og uttalt at det er behov for å gjøre noe nå. I 2015 var det flere hendelser som kunne ført til storulykker, og tall fra 2016 viser at utviklingen fortsetter i feil retning. Det er samtidig en betydelig økning i antall ansatte som mener at sikkerheten blir nedprioritert. Oljenæringen er av flere utfordret til å ta grep før det skjer en ulykke, men ansvaret hviler ikke på næringen alene. Hva er statsrådens beskjed til de ansatte som nå føler utrygghet, og hvilke konkrete grep vil regjeringen ta for å bidra til å snu trenden i nærmeste fremtid»?

 • Sak nr. 3 [10:40:29]

  Interpellasjon fra representanten Kjersti Toppe til kunnskapsministeren: «Mange barn i Norge går på offentlige skoler som ikke er inneklimagodkjente. Mange steder er det et stort etterslep på vedlikehold og rehabilitering av både skoler og svømmeanlegg. Rentekompensasjon for skolebygg og svømmeanlegg har hatt som formål å bidra til at kommunene og fylkeskommunene kan ta opp rentefrie lån til rehabilitering og nybygg av skoler og svømmeanlegg. Kommuner/fylkeskommuner har fått en individuell investeringsramme som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Fra og med statsbudsjettet for 2017 har regjeringen besluttet å utfase rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg. Helsedirektoratet oppga i august 2015 at de antok at omlag 230 000 norske barn ikke går på inneklimagodkjente skoler. Det fører til en rekke helseplager som hodepine, trøtthet og konsentrasjonsvansker. Tar regjeringen denne utfordringen på alvor, og hvorfor skal rentekompensasjonsordningen avvikles»?

 • Sak nr. 4 [11:22:46]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring) (Innst. 304 L (2016–2017), jf. Prop. 79 L (2016–2017))

 • Sak nr. 5 [11:32:06]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) (Innst. 302 L (2016–2017), jf. Prop. 57 L (2016–2017))

 • Sak nr. 6 [11:32:10]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Tyvand, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Hans Fredrik Grøvan om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud (Innst. 289 S (2016–2017), jf. Dokument 8:55 S (2016–2017))

 • Sak nr. 7 [12:33:28]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne (Innst. 290 S (2016–2017), jf. Dokument 3:13 (2015–2016))

 • Sak nr. 8 [13:49:57]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2016 (Innst. 295 S (2016–2017), jf. Dokument 5 (2016–2017))

 • Sak nr. 9 [14:12:25]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger) (Lovvedtak 79 (2016–2017), jf. Innst. 284 L (2016–2017) og Prop. 53 L (2016–2017))

 • Sak nr. 10 [14:12:30]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.) (Lovvedtak 80 (2016–2017), jf. Innst. 268 L (2016–2017) og Prop. 43 L (2016–2017))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.35.