Stortinget - Møte mandag den 22. mai 2017

Dato: 22.05.2017
President: Kenneth Svendsen

Innhold

Formalia

President: Kenneth Svendsen

Presidenten: Representantene Ingeborg Amanda Godskesen, Jenny Klinge, Eirik Sivertsen og Trond Giske, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

  • For Akershus fylke: Are Helseth

  • For Hedmark fylke: Lasse Juliussen, Rangdi Krogstad og Hege Jensen

  • For Rogaland fylke: Marie Ljones Brekke

  • For Sogn og Fjordane fylke: Gunhild Berge Stang

  • For Troms fylke: Regina Alexandrova

  • For Østfold fylke: Wenche Olsen

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra representanten Heikki Eidsvoll Holmås om permisjon i tiden fra og med 22. mai til og med 24. mai for å delta i møte i Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen i Reykjavik

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Knut Storberget fra og med 22. mai og inntil videre.

Disse søknadene foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Oslo, Ingunn Gjerstad, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Heikki Eidsvoll Holmås’ permisjon, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentantene, for Hedmark fylke Thor Lillehovde og for Oslo Olivia Corso Salles, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Thor Lillehovde og Olivia Corso Salles er til stede og vil ta sete.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag om nødvendig fortsetter utover kl. 16.