Stortinget - Møte mandag den 22. mai 2017

Dato: 22.05.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokumenter: (Lovvedtak 80 (2016–2017), jf. Innst. 268 L (2016–2017) og Prop. 43 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 10 [14:12:30]

Stortingets vedtak til lov om endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.) (Lovvedtak 80 (2016–2017), jf. Innst. 268 L (2016–2017) og Prop. 43 L (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 9 og 10.

Statsråd Ine M. Eriksen Søreide overbrakte 7 kgl. proposisjoner.

Én av proposisjonene gjelder endringer i skipsarbeidsloven, rederiets garantiplikt (se under Referat den 23. mai).

(De øvrige 6 kgl. proposisjoner, se under Referat).