Vedtak til lov om endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger)

I Stortingets møte 16. mai 2017 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger)

I

I lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. gjøres følgende endringer:

§ 10 overskriften skal lyde:
Prismerking og informasjonsplikt m.m.
§ 10 nytt fjerde ledd skal lyde:

Det kan gjøres unntak fra retten til innsyn etter offentleglova for opplysninger som gjelder priser på dagligvarer, og som er knyttet til en informasjonsportal opprettet med grunnlag i loven her.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Olemic Thommessen

president