Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Tyvand, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Hans Fredrik Grøvan om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 11. mai 2017

Iselin Nybø

Lill Harriet Sandaune

fung. leder

ordfører