Innhold

4. Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet:
Forslag 1

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

9 286 065 000

2

Familie og forbruker

49 277 903 000

3

Kultur

11 460 834 000

4

Utenriks

35 347 171 000

5

Justis

32 260 254 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

23 947 766 000

7

Arbeid og sosial

437 260 876 000

8

Forsvar

45 897 949 000

9

Næring

5 638 442 000

10

Fiskeri

531 350 000

11

Landbruk

17 157 744 000

12

Olje og energi

-65 582 989 000

13

Miljø

10 246 268 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 519 069 000

15

Helse

183 195 713 000

16

Kirke, utdanning og forskning

74 028 338 000

17

Transport og kommunikasjon

65 359 581 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

176 489 797 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

4 046 786 000

20

Finansadministrasjon mv.

27 248 428 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 004 818 877 000

22

Utbytte mv.

-23 565 962 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

117 232 506 000

Forslag fra Kristelig Folkeparti:
Forslag 2

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

9 277 065 000

2

Familie og forbruker

49 214 072 000

3

Kultur

10 774 984 000

4

Utenriks

36 727 771 000

5

Justis

32 151 654 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

27 276 436 000

7

Arbeid og sosial

437 137 256 000

8

Forsvar

46 197 949 000

9

Næring

5 372 942 000

10

Fiskeri

526 350 000

11

Landbruk

17 307 744 000

12

Olje og energi

-65 847 989 000

13

Miljø

10 027 668 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 509 069 000

15

Helse

184 307 819 000

16

Kirke, utdanning og forskning

74 643 643 000

17

Transport og kommunikasjon

65 312 081 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

173 110 597 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 821 986 000

20

Finansadministrasjon mv.

27 242 128 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 002 761 535 000

22

Utbytte mv.

-23 290 962 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

121 038 728 000

Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 3

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

8 857 365 000

2

Familie og forbruker

47 451 903 000

3

Kultur

10 858 874 000

4

Utenriks

33 633 588 000

5

Justis

32 500 954 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

26 472 566 000

7

Arbeid og sosial

436 978 176 000

8

Forsvar

47 127 949 000

9

Næring

5 479 342 000

10

Fiskeri

528 350 000

11

Landbruk

17 735 844 000

12

Olje og energi

-65 451 589 000

13

Miljø

9 921 468 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 490 069 000

15

Helse

182 822 506 000

16

Kirke, utdanning og forskning

74 017 628 000

17

Transport og kommunikasjon

65 734 281 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

176 375 397 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 948 376 000

20

Finansadministrasjon mv.

27 217 328 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 002 216 535 000

22

Utbytte mv.

-23 440 962 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

119 042 878 000

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen frita publikasjoner som dekker smale områder, fra merverdiavgift på samme måte som alminnelige dagsaviser. Det samme skal gjelde for salg av enkeltartikler.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen utrede et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på fartøy i norske farvann og på norsk sokkel.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen følge opp satsingen på romfartsprogrammene under ESA ('European Space Agency') og ikke redusere den de nærmeste årene.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen videreføre ordningen med driftsstøtte til organisasjoner som får støtte over LMDs budsjett.

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen fastsette kapitaliseringsrenten for beregning av eiendomsskatt på vannkraftverk til 3 pst. med virkning for kommunenes utbetalinger i 2017. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med en ny beregningsmodell for denne renten som tar høyde for markedsrentene, for eksempel gjennom rentenivået på statskasseveksler med løpetid på tolv måneder, og et rimelig risikopåslag.

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen fastsette en opptrappingsplan for omsetningskravet slik at andelen biodrivstoff øker til 20 pst. i 2020.

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen legge til grunn at dobbelttellingen av avansert biodrivstoff skal videreføres og at avgiftspolitikken målrettes slik at innenlands produksjon gis langsiktige og forutsigbare rammevilkår.

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen sørge for at mest mulig av økningen i biodrivstoffomsetningen skal skje ved bruk av avansert biodrivstoff, og legge til grunn delkrav for avansert biodrivstoff på 13 pst. i 2020.

Forslag 12

Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for hvordan innblandingskravet for biodrivstoff og avansert biodrivstoff skal økes i årene fram mot 2030, hvor målet i 2030 er at transportsektoren skal være fossilfri. Det legges samtidig til rette for en raskest mulig utfasing av biodrivstoff som inneholder PFAD, og en streng praksis med hensyn til EUs bærekraftskriterier.

Forslag 13

Stortinget ber regjeringen utrede hvordan avansert veiprising kan bidra til en mer rettferdig og miljøeffektiv beskatning av bilbruk.

Forslag 14

Stortinget ber regjeringen følge opp CCS-prosjektene Brevik, Herøya og Klemetsrud og samtykker til at regjeringen får fullmakt til å gi økonomisk tilsagn til videre planlegging av CCS-prosjektene utover gitte bevilgninger.

Forslag 15

Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for et norsk demonstrasjonsprosjekt for havvind og en utredning av de miljøgevinster og verdikjeder som kan utvikles i Norge i tilknytning til havvind. Planen må ha som mål at det bygges én fullskala demonstrasjonspark for flytende havvind i Norge.

Forslag 16

Stortinget ber regjeringen om ikke å innføre nøytral merverdiavgift i helseforetakene.

Forslag 17

Stortinget ber regjeringen avvikle forsøket med statlig finansiering av eldreomsorgen.

Forslag 18

Stortinget ber regjeringen undersøke muligheten for differensierte landingsavgifter basert på flyenes klimabelastning.

Forslag 19

Stortinget ber regjeringen redusere landingsavgiftene på små flyplasser.

Forslag 20

Stortinget ber regjeringen videreføre fylkeskommunens rolle som ansvarlig for fordeling av midler til regional utvikling innenfor programkategori 13.50.

Forslag 21

Stortinget ber regjeringen utsette gjennomføringen av et nytt inntektssystem for kommunene. Som grunnlag for å fremme nytt forslag nedsettes et bredt sammensatt offentlig utvalg for å utrede kriteriene i utgiftsutjevningen og de struktur- og regionalpolitiske tilskuddene. Innstillingen gjøres til gjenstand for en bred høring før forslag framlegges for Stortinget.

Forslag 22

Stortinget ber regjeringen stanse den planlagte nedleggingen av nesten halvparten av landets skattekontorer og i stedet komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en plan for hvordan Skatteetaten kan gi publikum best mulige tjenester lokalt og digitalt.

Forslag 23

Stortinget ber regjeringen innføre SMB-rabatt i kapitaldekningskravene for å styrke finansieringen av SMB-bedrifter.

Forslag 24

Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man ved bruk av anbudskriterier kan øke det offentliges innkjøp av varer og tjenester produsert i Norge.

Forslag 25

Stortinget ber regjeringen utrede småbedriftenes kår og hvordan man fra myndighetenes side kan legge til rette for innovasjon og vekst i SMB-sektoren.

Forslag 26

Stortinget ber regjeringen legge om flypassasjeravgiften og utforme den på en måte som belønner fly med lave utslipp, sørger for fullest mulig fly på de store flyrutene i Norge og ikke rammer distriktsrutene. Det må også tas hensyn til at ruter ut av EØS ikke er underlagt kvotesystem.

Forslag fra Venstre:
Forslag 27

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

9 057 972 000

2

Familie og forbruker

48 478 972 000

3

Kultur

10 765 984 000

4

Utenriks

35 854 771 000

5

Justis

31 694 754 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

24 977 386 000

7

Arbeid og sosial

431 574 556 000

8

Forsvar

45 819 449 000

9

Næring

4 778 542 000

10

Fiskeri

546 350 000

11

Landbruk

17 090 944 000

12

Olje og energi

-65 971 789 000

13

Miljø

10 858 893 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 499 069 000

15

Helse

181 955 913 000

16

Kirke, utdanning og forskning

74 763 766 000

17

Transport og kommunikasjon

64 803 081 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

173 729 397 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

2 504 286 000

20

Finansadministrasjon mv.

27 210 428 000

21

Skatter, avgifter og toll

-995 267 035 000

22

Utbytte mv.

-23 448 962 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

114 276 727 000

Forslag 28

Stortinget ber regjeringen fase ut fossil oppvarming i alle statlige bygg, inklusive forsvarsbygg, innen 2018 og om nødvendig komme tilbake til Stortinget med konkret forslag så raskt som mulig.

Forslag 29

Stortinget ber regjeringen sikre at avsetningen til regionale kulturbygg fra spilloverskuddet ikke reduseres i 2017, og på sikt økes til ca. 1/6 av forventede spillemidler til idrettsanlegg.

Forslag 30

Stortinget ber regjeringen prioritere 4,3 mill. kroner til prosjektering av ny sykkelvelodrom innenfor rammene av kulturdepartementets kap. 325 post 79 Til disposisjon.

Forslag 31

Stortinget ber regjeringen legge til rette for rettighetshavere som ønsker å utvikle kommersielle produkter knyttet til sine åndsverk.

Forslag 32

Stortinget ber regjeringen videreføre ordningen med tilskudd til språkorganisasjoner over kap. 326 post 73 og ikke gjennom Språkrådet slik regjeringen legger opp til.

Forslag 33

Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for å endre tildelingskriteriene til de lokale filmfondene, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Forslag 34

Stortinget ber regjeringen inngå drøftinger med sikte på en ny avtale om årlige drøftinger mellom staten og Advokatforeningen om salærsatsen og øvrige størrelser i tilknytning til rettshjelpsordningen.

Forslag 35

Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for hvordan man kan utbygge ordningen med tverretatlige enheter hvor Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet og politiet arbeider sammen mot arbeidslivskriminalitet.

Forslag 36

Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme en sak om å oppheve reglene som gjør at man må ha vært medlem av Statens pensjonskasse i tre år for å få rett til tilleggspensjon.

Forslag 37

Stortinget ber regjeringen fase ut fossil oppvarming i alle forsvarsbygg innen 2018.

Forslag 38

Stortinget ber regjeringen utrede og eventuelt opprette en ordning med mulighet for registrering av firmaer og selskap i Norge uten fysisk tilstedeværelse etter modell fra Estland.

Forslag 39

Stortinget ber regjeringen sikre deltakelse i ESAs frivillige romprogram på samme nivå som i 2017 også i 2018 og framover.

Forslag 40

Stortinget ber regjeringen dele og endre Argentums investeringsportefølje slik at minimum halvparten av selskapets kapital kan investeres i gründere og bedrifters tidligfase.

Forslag 41

Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av tilgang på venturekapital i Norge, både offentlig og privat, og på egnet måte fremme forslag til forbedringer.

Forslag 42

Stortinget ber regjeringen legge om erstatningsordningen for tap av sau i utmark, slik at den gir bedre økonomiske insentiver til å vokte om egne beitedyr.

Forslag 43

Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med statsbudsjettet 2018 presentere en plan for utvikling av et demonstrasjonsprosjekt for havvind. Formålet skal være å demonstrere ny teknologi, industrialisere norske løsninger og utvikle norske verdikjeder for økt norsk verdiskapning ved eksport. Stortinget ber regjeringen i strategien vise hvordan havvind basert på lønnsomhet kan bidra til elektrifisering av norsk sokkel og til krafteksport.

Forslag 44

Stortinget samtykker til at regjeringen får fullmakt til å gi økonomisk tilsagn til videre planlegging av CCS-prosjektene utover gitte bevilgninger.

Forslag 45

Stortinget ber regjeringen sette i gang en norsk offentlig utredning av petroleumsskattesystemet og hvilke konsekvenser et nytt globalt klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 °C må ha på innretningen av norsk petroleums- og petroleumsskattepolitikk.

Forslag 46

Stortinget ber regjeringen i en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet opplyse Stortinget om klimakonsekvensene av statsbudsjettet etter mal fra Oslo kommunes klimabudsjett.

Forslag 47

Stortinget ber regjeringen slutte Norge til EUs miljøprogram LIFE med virkning fra budsjettåret 2018.

Forslag 48

Stortinget ber regjeringen beholde tilskuddet til miljøorganisasjonene hos Klima- og miljødepartementet, og ikke legge ordningen til Miljødirektoratet.

Forslag 49

Stortinget ber regjeringen innen juni 2017 legge frem en egen, helhetlig tverrsektoriell strategi for barn og unges psykiske helse, som et forarbeid til en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, i tråd med enstemmig stortingsvedtak i forbindelse med Innst. 346 S (2015–2016).

Forslag 50

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017 fremme forslag om å slå sammen egenandelstak I og egenandelstak II til et felles egenandelstak med en øvre ramme på 3 000 kroner.

Forslag 51

Stortinget ber regjeringen snarest etablere to protonsentre, hvor nødvendig utredningsarbeid blir fordelt mellom Helse Sør-Øst og Helse Vest, basert på størrelsene på utbyggingene anbefalt i utredningene fra de regionale helseforetakene.

Forslag 52

Stortinget ber regjeringen innenfor tilskuddsordningen knyttet til EUs utdannings- og ungdomsprogram øremerke 5 mill. kroner for å etablere et nasjonalt senter for entreprenørskap i skolen.

Forslag 53

Stortinget ber regjeringen fremme en sak om kriteriene for innlemming av nye akkrediterte private høgskoletilbud i de statlige finansieringsordningene.

Forslag 54

Stortinget ber regjeringen sikre godstransportørene på jernbanen full kompensasjon for kjørevegsavgift, også i rushtid, og om nødvendig komme tilbake med bevilgningsendringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017.

Forslag 55

Stortinget ber regjeringen sikre at det stilles krav om nullutslippsteknologi ved alle nye fergeanbud og kjøp av riksvegfergetjenester fra 1. januar 2017.

Forslag 56

Stortinget ber regjeringen sikre oppstart i 2017 og ta medfinansieringsansvar for strekningen E 39 Betna–Stormyra fra 2018.

Forslag 57

Stortinget samtykker i at det spares inn 1 624 mill. kroner på departementenes driftsutgifter (postene 1–29). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med salderingen av statsbudsjettet for 2017. Alternativt til en lik reduksjon i alle driftsutgifter kan regjeringen fremme andre effektiviseringstiltak med samme provenyvirkning. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 1 624 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 1 624 mill. kroner til kap. 2309.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 58

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

9 356 065 000

2

Familie og forbruker

46 975 403 000

3

Kultur

11 267 082 000

4

Utenriks

36 876 338 000

5

Justis

32 201 604 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

27 833 531 000

7

Arbeid og sosial

436 532 556 000

8

Forsvar

46 032 949 000

9

Næring

5 943 397 000

10

Fiskeri

878 350 000

11

Landbruk

17 067 944 000

12

Olje og energi

-65 370 589 000

13

Miljø

11 239 743 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 509 069 000

15

Helse

184 852 219 000

16

Kirke, utdanning og forskning

75 055 835 000

17

Transport og kommunikasjon

64 648 081 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

178 740 797 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

4 246 786 000

20

Finansadministrasjon mv.

27 235 428 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 019 686 535 000

22

Utbytte mv.

-23 319 462 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

111 116 591 000

Forslag 59

Stortinget ber regjeringen gjøre foreldrepermisjonsordningen mer fleksibel og familietilpasset gjennom å innføre et nytt alternativ for foreldrepermisjon, der foreldre kan ta ut permisjon i 54 uker med 90 pst. lønn.

Forslag 60

Stortinget ber regjeringen, innenfor den foreslåtte økningen i årsverk til politiet, sette av ressurser til å opprette barnevoldsavsnitt i samtlige politidistrikt.

Forslag 61

Stortinget ber regjeringen, innenfor den foreslåtte økningen til politiet, om å sette av ressurser til å fullstendig implementere verktøyene SARA og PATRIARK i alle politidistrikt.

Forslag 62

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan Økokrims arbeid mot miljøkriminalitet kan forsterkes.

Forslag 63

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan regjeringen vil sikre kontakt og reisestøtte til pårørende av innsatte som soner i Nederland, samt bygge opp kapasitet i norske fengsler for å gjøre plassene i Nederland overflødige, og gjennom dette forbedre kvaliteten i kriminalomsorgen.

Forslag 64

Stortinget ber regjeringen legge fram endringer i bostøtten som sikrer at inntektsgrensene og boutgiftstaket reguleres slik at de dekker de faktiske økningene i boutgiftene.

Forslag 65

Stortinget ber regjeringen stoppe stengingen av terapibassenget på Diakonhjemmet og eventuelt andre i tilsvarende situasjon og sikre videre drift, i det minste til likeverdige alternativ er etablert.

Forslag 66

Stortinget ber regjeringen legge fram det faglige grunnlaget for hva som skal omfattes av spesialisert rehabilitering, herunder bruk av varmebasseng, og hva som skal være et kommunalt ansvar.

Forslag 67

Stortinget ber regjeringen sikre at oppgaver som hører til normal drift, blir gjennomført internt i sykehusene, ikke ved bruk av fordyrende konsulenter.

Forslag 68

Stortinget ber regjeringen sikre at avgjørende driftsoppgaver i sykehusene, for eksempel renhold, blir ivaretatt som intern drift i stedet for å konkurranseutsette tjenestene.

Forslag 69

Stortinget ber regjeringen gjeninnføre målene om å øke antall ansatte som får tilbud om hele stillinger.

Forslag 70

Stortinget ber regjeringen sikre at sykehusene fortsatt ansetter folk i faste stillinger, for å sikre kompetanse og trygghet til å varsle i sykehusene våre.

Forslag 71

Stortinget ber regjeringen sikre at sykehusene går foran i arbeidet for å sikre nok lærlingplasser, både for helsefag, men også for alle andre relevante utdanninger.

Forslag 72

Stortinget ber regjeringen avvikle såkalt 'fritt behandlingsvalg', og heller innføre ordningen 'riktig behandlingsvalg', en ordning der fastlegekontorene og sykehusene får plikt til å informere om hvor og hvordan pasientene kan få best og raskest mulig behandling.

Forslag 73

Stortinget ber regjeringen innføre et prinsipp om alltid å vurdere å utføre en oppgave i egenregi før kommersielle løsninger velges.

Forslag 74

Stortinget ber regjeringen avskaffe kommersialiseringsfremstøtet med såkalt 'nøytral merverdiavgift' for sykehusene, før dette går ut over kvalitet og pasientsikkerhet og økonomisk stabilitet i sykehusene.

Forslag 75

Stortinget ber regjeringen legge fram en ny opptrappingsplan for lavterskeltilbud til psykisk helse i kommunene.

Forslag 76

Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å innføre kraftige sanksjoner mot kommuner som tvinger eldre i sykehjem til å bo på dobbeltrom mot sin vilje.

Forslag 77

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag for å styrke rehabiliteringen, herunder fysioterapi, der flere diagnoser omfattes av ordningen med gratis behandling.

Forslag 78

Stortinget ber regjeringen utvide ordningen med bymiljøavtaler der man forhandler om støtte til miljøvennlig transportsatsing, og at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange til flere byer.

Forslag 79

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2017 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

31 (NY)

Havvind

500 000 000

Forslag 80

Stortinget ber regjeringen legge frem en regelverksendring som sikrer mulighet til å kreve inn bompenger for jernbaneformål.

Forslag 81

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om at industrien kan inngå avtale om CO2-fond etter modell fra NOx-fondet, og at mulighet for lav sats i grunnavgift på fyringsolje for industrien fjernes.

Forslag 82

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med behandling av nysalderingen fremme forslag om å sikre opptjente pensjonsrettigheter og AFP for dem over 55 år i Mantena.

Forslag 83

Stortinget ber regjeringen utrede en ny modell på arveavgift som ivaretar fordelingshensyn, og legge fram forslag i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.

Forslag 84

Stortinget ber regjeringen starte forhandlinger med næringslivet med sikte på å etablere et CO2-fond etter modell fra NOX-fondet gjeldende fra 1. juli 2017.

Forslag 85

Stortinget ber regjeringen føre en tolkning av regelverket for mva.-kompensasjonsordning som sikrer at erverv, drift og oppføring av kommunalt eide og disponerte boliger omfattes av mva.-kompensasjonsordningen.