Innhold

Vedlegg 1 - Brev fra Finansdepartementet v/statsråd Siv Jensen til finanskomiteen, datert den 11. november 2016

Vedlegg 1
Meld. St. 1 (2016–2017) Nasjonalbudsjettet 2017 og Prop. 1 S (2016–2017) Statsbudsjettet for budsjettåret 2017 Rettebrev

Det opplyses om følgende trykkfeil i Meld. St. 1 (2015-2016) Nasjonalbudsjettet 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet for budsjettåret 2017

Meld. St. 1 (2016-2017), kap. 2, avsnitt 2.3, side 23

I tabell 2.2 «Utviklingen i arbeidsmarkedet. Prosentvis endring fra året før» skal det settes inn en fotnote i raden «Sysselsettingsandel (15 – 74 år)»:

Sysselsettingsandel (15 – 74 år)4

4 Sysselsettingsandelen er beregnet basert på anslagene for befolkning og sysselsetting lenger opp i tabell 2.2.

Meld. St. 1 (2016-2017), kap. 3, avsnitt 3.1.2, side 40

I første setning i femte avsnitt står det:

«Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2016 anslås til 7 420 mrd. kroner. Det er rundt 270 mrd. kroner høyere enn i Revidert nasjonalbudsjett og rundt 30 mrd. kroner lavere enn ved inngangen til året.»

Det skal stå:

«Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2016 anslås til 7 420 mrd. kroner. Det er rundt 270 mrd. kroner høyere enn i Revidert nasjonalbudsjett og rundt 40 mrd. kroner lavere enn ved inngangen til året.»

Meld. St. 1 (2016-2017), kap. 3, avsnitt 3.2.2, side 57

I første setning i syvende avsnitt står det:

«Som en del av den forsterkede innsatsen for økt sysselsetting tilføres kommunene på Sør- og Vestlandet et engangstilskudd på 650 mill. kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene.»

Det skal stå:

«Som en del av den forsterkede innsatsen for økt sysselsetting tilføres kommunene på Sør- og Vestlandet et engangstilskudd på 650 mill. kroner til vedlikehold og rehabilitering av bygg, anlegg og veier eid av kommunen, kommunale foretak eller kirkelig fellesråd.»

Meld. St. 1 (2016-2017), kap. 5, avsnitt 5.5, side 128

I tabell 5.6 «Skatteutgifter og –sanksjoner for næringslivet» under Landbruk, og under linjen «- Skattefritak for gevinst ved salg av landbrukseiendom i familien» skal det stå «- Fritak for skatt på personinntekt ved salg av landbrukseiendom ut av familien», og beløpene skal endres til «-» for 2015 og «120» for 2016.

Beløpene til «- Fritak for skatt på personinntekt ved salg av tomter i landbruket innenfor gevinst på 150 000 kroner årlig» skal endres til «10» for 2015 og «-» for 2016.

Prop. 1 S (2016-2017), kap. 4, side 57

Rettelse i tabell 4.1 Utviklingen i politikkområdene 2009 – 2017.

Under «Forsvarsformål» er det nominelle beløpet angitt til 39,8 mrd. i 2016 og 39,8 mrd. i 2017.

De riktige beløpene skal være 2016: 44,1 mrd. og 2017: 45,5 mrd. Den angitte realveksten i forsvarsformål og omtalen av politikkområdet påvirkes derfor ikke av rettelsen.