Innhold

Vedlegg 3 - Prioriteringer i SVs alternative statsbudsjett. Tall i mill. kroner og i forhold til regjeringens forslag, inkludert tillegg 1-5.

Vedlegg 3

Rammeområde 1: Statsforvaltning

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Øke det ekstraordinære vedlikehold av fengslene

70

2445

45

Økt støtte til forprosjektering nye fengselsplasser

20

2445

30

Saemien Sijte, er ikke klar for bygging i 2017, men forutsetter oppstart bygging og bevilgning i 2018.

0

2445

31

Skogfinsk museum, er ikke klar for bygging i 2017, men forutsetter oppstart bygging og bevilgning i 2018.

0

2445

31

Inndekning og omprioriteringer

Statsministerens kontor

-5

20

1

Statsrådet

-5

21

1

Regjeringsadvokaten

-10

24

1

Eiendommer kongelige formål

-5

531

1

Eiendommer kongelige formål

-5

531

45

Sum rammeområde 1

60

Rammeområde 2: Familie og forbruker

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Tilsyn barnehagene. Øke bevilgningen til fylkesmannen som tilsynsorgan for barnehagene

4

231

21

Bedre finansiering av incest- og voldtektsenter

20

840

61

Voldsforebygging

10

840

70

Krafttak for krisesentrene

15

840

70

Barnetrygd - Lønnsjustering

409

845

70

Barnetrygd - Søskentillegg: Et tillegg på 25 prosent av ordinær barnetrygd fra og med barn nr. 3, men med maksimalt tillegg for tre barn.

809

845

70

Barnetrygd - Utvide småbarnstillegget til også å gis til enslige forsørgere med barn mellom 3 og 18 år, som kvalifiserer til dagens tillegg for barn under tre år.

20,5

845

70

Barnetrygd - Øke småbarnstillegget for enslige forsørgere med 50 prosent.

6,5

845

70

Barnetrygd - Gjeninnføre Finnmarks- og Svalbard-tillegget

40

845

70

Program mot seksuell trakassering

11

846

21

Styrke kvinneorganisasjonene, inkludert Norges kvinnelobby

10

846

70

Utvide arbeidet til regionale senter for likestilling mv

15

846

70

Barnevern: Styrke fylkesnemndene for å sikre raskere hjelp

20

853

1

Barnevern: Styrke tryggheten for ansatte i barnevern

5

854

21

Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet

5

854

71

Likestillingssatsing i arbeidslivet - trepartssamarbeid for likestilling

10

871

21

Styrke organisasjonene

5

871

72

Få pappapermen tilbake - øke fedrekvoten til 14 uker

0

2530

70

En tryggere start - ekstra felles permisjonsuker for flerlingfamiliene

10

2530

70

To hjemme - dobbel felles fødselspermisjon for trilling og firlingfamilier

1

2530

70

Nytt alternativ: 54 ukers foreldrepermisjon på 90 prosent lønn

0

2530

70

Inndekning og omprioriteringer

Avvikle kontantstøtten for å omgjøre den til en kommunal ventestøtte for barn uten barnehageplass

-1539

844

70

Redusert anslag asylsøkere

-235,662

856

1

Inntektsposter

Justering pga redusert anslag asylsøkere

-202,993

3856

4

Sum rammeområde 2

-145,669

Rammeområde 3: Kultur

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Forsterke merverdikompensasjon til frivillige organisasjoner

100

315

70

Styrke Frifond

18

315

72

Styrking av norsk kulturfond. Til fordeling på kapitler

80

320

55

Nasjonalt digitalt mediebudsjett for bibliotekene

20

320

55

Litteraturtiltak gjennom Kulturrådet

5

320

55

Økte honorarer til Musikkensembler og kor

5

320

55

Opptrapping for kulturkort for ungdom i alle fylker, søknadsbasert

10

320

55

Lønnsøkning til kunstnerstipend

7,7

321

73

50 nye kunstnerstipend

12

321

73

Arbeidsstipend for kuratorer (6 stipender over 3 år)

1,4

321

73

Økning vederlagsordning forfattere

5

321

75

Ny assistentordning for unge kunstnere

8

321

76(ny)

Skuespiller og danse-alliansen

9

323

70

Reell pris og lønnsjustering (2,7 pst.) for nasjonale, regionale institusjoner, region og distriksopera og ymse faste tiltak

37

323

70

Reell pris og lønnsjustering (2,7 pst.) for nasjonale, regionale institusjoner, region og distriksopera og ymse faste tiltak

20

323

71

Reell pris og lønnsjustering (2,7 pst.) for nasjonale, regionale institusjoner, region og distriksopera og ymse faste tiltak

1,5

323

73

Beaivváš nytt bygg

10

323

73

Reell pris og lønnsjustering (2,7 pst.) for nasjonale, regionale institusjoner, region og distriksopera og ymse faste tiltak

7

323

78

Avant Garden samlokalisering, oppstart

1,5

323

78

Buskerud teater

2

323

78

Fylkesscene i Østfold

1

323

78

Hordaland teater – Logen, nye lokaler

3,5

323

78

Stella Polaris

2

323

78

Forprosjekt for Carte Blanche dansesenter

3

323

78

Akershus Teater

3

323

78

Ungdommens kulturmønstring

10

323

78

Norsk publikumsutvikling

2,1

325

78

Norsk kulturforum

1

325

78

Kompetanseutvikling for bibliotekene

30

326

21

Landssammenslutningen for nynorskkommuner

1,5

326

78

Kulturvern, forskning museumsområdet

5

328

70

Telemuseet

5

328

70

Perspektivet Museum samlingsforvaltning

1

328

70

Midt-Troms Barnemuseum på Finnsnes

4

328

70

Oppstart fellesmagasin og dokumentasjonsenhet ved Anno Museum

10

328

70

Kistefos-museet

2,5

328

78

Museumssenteret i Hordaland

9

328

78

Sunnhordaland kyst- og litteratursenter

1

328

78

Opera og kultur-hus i Kristiansund

25

328

78

Kulturkortet KODE

0,7

328

78

Ruija Kvenmuseum

2

328

78

Digitalt arkiv for scenekunst (Sceneweb.no)

2

329

78

Styrking av konsulentordningen for ikke-komersiell film

15

334

1

Økt støtte til filmfestivaler

12

334

1

Regionale cinematek

15

334

50

Skeivt arkiv

1

334

78

Øke mediestøtten

50

335

71

Indeksøkning samisk dagspresse

1,5

335

75

Indeksøkning på 4,5 pst distribusjonstillegg Finnmark

0,098

335

77

Ny prøveordning: Incentivordning for å spille norsk musikk på radio

10

335

76(ny)

Ny ordning: Innovasjonsstøtte til lokalaviser

25

335

78(ny)

Ny ordning: Tilskudd til uavhengig kvalitetsjournalistikk

10

335

78(ny)

Tiltak mot netthets

8

335

79(ny)

Digital frihavn .sj og .bv for forfulgte kunstnere

5

335

79(ny)

Inndekning og omprioriteringer

Regionkontor til kulturrådet

-7

320

1

Redusere gaveforsterkningsordningen

-30

325

85

Redusere økning i talent norge

-5

325

86

Sum rammeområde 3

594,998

Rammeområde 4: Utenriks

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Støtte til European Youth Parliament 2017

1,6

100

71

Støtte til sivilt samfunn

70

160

70

Økning i humanitær bistand

1000

163

70

Bistand til arbeid for menneskerettigheter

70

163

72

Fred, forsoning og demokratitiltak

80

164

70

Støtte til organisasjoner som jobber med nedrustning

10

164

72

Øke støtten til Skatt for utvikling

50

165

71

Det grønne fondet og støtte til fattige lands klimatilpasning

250

166

72

Fornybar energi

200

166

74

Flyktningtiltak i Norge, ODA (1500 flere overføringsflyktninger (kvoteflyktninger))

68,55

167

21

Flyktningtiltak i Norge, ODA (Redusert anslag asylsøkere)

-775,183

167

21

Flyktningtiltak i Norge, ODA (1000 flere relokaliseringsflyktninger fra innad i EU)

47,6

167

21

Bistand til arbeid for kvinners rettigheter og likestilling

50

168

70

UNDP

90

170

70

FNs befolkningsfond (UNFPA)

20

170

71

UNICEF

40

170

72

UNHCR

30

170

74

UNRWA

25

170

75

FN og globale utfordringer (samlepott for ulike reforminitiativ i FN)

40

170

76

UN Women

30

170

82

Matsikkerhet og klimatilpasset landbruk

40

170

83

Verdens helseorganisasjon (WHO)

20

170

83

Inndekning og omprioriteringer

Regionale banker og fond

-54

171

71

Redusere nysatsing på kamp mot terrorisme

-100

164

72

Verdensbanken

-100

171

70

Sum rammeområde 4

1203,567

Rammeområde 5: Justis

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Øke antall soningsplasser med fotlenke

30

430

1

Støtte til Auroraprosjektet, prosjekt for kvinner i soning

3

430

70

Forlenge innsatsen i Middelhavet ut 2017

55,4

440

1

Øke støtten til barnehus

40

440

1

Styrke voldtekts-seksjonen til Kripos

10

440

1

Omdisponere og øremerke 50 millioner fra frie midler til politiet til fullstendig implementering av verktøyene SARA og PATRIARK, og kompetanseheving for etterforskning av vold mot kvinner og partnerdrap

0

440

1

Styrke Økokrim øremerket til å bekjempe økonomisk kriminalitet

30

440

1

Styrke Økokrim øremerket til å bekjempe miljøkriminalitet

12,5

440

1

Registrering politiet

44,55

440

1

Registrering Politiets utlendingsenhet

15

440

1

Utrede alternativer til fengsling for barn og barnefamilier i forbindelse med utreise.

5

440

21

Styrke tilskuddsordning til kommuner for forebygging av radikalisering

10

440

60

Økt støtte til krisesentersekretariatets ROSA-arbeid

1,2

440

70

PST

14,1

444

1

Gi fri rettshjelp på flere rettsområder; opptrapping. Gi full fraværsgodtgjørelse til advokater og sakkyndige. Senke taket for egenandel ved fri sakførsel

78

470

1

Opprettholde tilskuddordning for rettshjelp til lengeværende barn

2

470

72

Øke tilskudd til lavterskeltiltak

10

470

72

Styrke kontoret for voldsoffererstatning

9

472

1

Inndekning og omprioriteringer

Omdisponere fra leie av fengselsplasser i Nederland til økt satsing på fotlenke soning, økt satsing på bygging av nye fengselsplasser, økt tilskudd til vedlikehold og helsetjenester i fengslene.

-145,5

430

1

Redusere økte bevilgninger til tilbakekallelser av oppholdstillatelser og statsborgerskap

-32

440

1

Ikke bruke utvidelsen av Trandum

-35,9

440

21

Sum rammeområde 5

156,35

Rammeområde 6: Innvandring, regional utvikling og bolig

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Øke norskopplæring på asylmottak fra 175 til 250 timer

34,9

490

1

UDI, Drift

17,55

490

1

Saksbehandling

22,8

490

1

Doble satsingen på integreringsmottak

4

490

21

Økt bemanning og barnefaglig kompetanse på mottak for EMA

100,9

490

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

20,4

490

21

Drift mottak

51,6

490

21

Tolkeutgifter

7

490

22

Sikre barnehageplass til alle barn som bor på asylmottak

67

490

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

2,1

490

60

Vertskommunetilskudd

5,6

490

60

Øke ytelsene på asylmottak til 2015-nivå

30

490

70

Ikke innføre tak på kr. 10 000 for barnefamilier på mottak uavhengig av antall barn.

5,9

490

70

Økonomiske ytelser til beboere i mottak

5,25

490

70

Stønader til beboere i asylmottak

13,8

490

70

Fortsette drift i Au Pair Center for informasjon til au pairer

3

490

71

Gjenbosetting – støttetiltak

9,9

490

73

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

2,7

490

75

Styrke minoritetsrådgivere

10

495

1

IMDi, drift (saksbehandling og kulturorienteringsprogram)

14,1

495

1

Økt integreringstilskudd til kommunene

205

496

60

Integreringstilskudd

6,3

496

60

Refusjon av alle barnevernsutgifter for enslige mindreårige

220

496

61

Øket satsing på Jobbsjansen og flere tilskudd gjennom NAV

50

496

62

Øke områdesatsing i Oslo, Drammen, Bergen og Trondheim

39

496

62

Gratis kjernetid i barnehagene - utvide prosjektet

80

496

62

Forebygging av radikalisering, tilskudd til frivillige organisasjoner

5

496

62

Økt støtt til SEIF

2

496

71

Økt støtte til organisasjoner som arbeider for integrering og lavterskelhjelp

5

496

71

Støtte til Stiftelsen Fargespill

1

496

71

Doble satsingen på integreringsmottak

16

496

73

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

5,55

497

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

12,5

497

60

Styrke distriktstilskuddene

250

550

62

Styrke distriktstilskuddene

150

550

64

Styrke regionaltilskuddene

75

553

60

Styrke regionaltilskuddene

25

553

63

Sametinget

30

560

50

Samisk høgskole

1,6

561

50

Øke bostøtten

250

580

70

Tilskudd til etablering av nye boliger

100

581

75

Tilskudd til flere utleieboliger i kommunene

100

581

76

Tilskudd til kommunene for utvikling av boligsosialt arbeid

10

581

78

Housing first - trygge hjem og oppfølging for god rusomsorg

4

581

78

Gjøre gamle bygårder tilgjengelig, tilskudd til heis

24

581

79

Tilskudd til bolig, by og områdeutvikling

30

590

72

Katapult - investering og drift av testsenter for innovasjon i industrien

40

2426

71

Inndekning og omprioriteringer

Stoppe innføringen av betalingskort kun med mulighet for kontantuttak

-5

490

21

Redusere økte bevilgninger til tilbakekallelser av oppholdstillatelser og statsborgerskap

-25

490

21

Redusert anslag asylsøkere

-563,385

490

21

Redusert anslag asylsøkere

-70,066

490

60

Kutte innføring av prøver for asylsøkere og flyktninger

-13

490

70

Redusert anslag asylsøkere

-168,812

490

70

Redusert anslag asylsøkere

-1

490

75

Redusert anslag asylsøkere

-230,237

496

60

Redusert anslag asylsøkere

-226,976

496

61

Kutte støtten til Human Right Service

-1,835

496

71

Redusert anslag asylsøkere

-224,843

497

60

Kommunaldepartementet

-10

500

1

Inntektsposter

ODA-godkjente utgifter, reiseutgifter

2,85

3490

3

Redusert anslag asylsøkere

-1

3490

3

ODA-godkjente utgifter, asylmottak

13,8

3490

4

Redusert anslag asylsøkere

-381,776

3490

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

35,2

3490

4

ODA-godkjente utgifter, gjenbosetting

9,9

3490

6

ODA-godkjente utgifter, integreringstilskudd

42

3496

1

Redusert anslag asylsøkere

-18,75

3496

1

Redusert anslag asylsøkere

-99,158

3496

2

Redusert anslag asylsøkere

-43,065

3497

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

12,4

3497

1

Renter. 28 mrd. ramme Husbanken

35

5615

80

90-poster

Lån fra Husbanken

4500

2412

90

Avdrag

30

5312

90

Sum rammeområde 6

1017,895

Rammeområde 7: Arbeid og sosial

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Tilskudd til arbeid for heltidskultur

50,0

601

50

Tilskudd til 6-timersdag

50

601

50

Opprettholde Magasinet Velferd

1,5

601

70

Boligsosialt arbeid flyttes fra kommunene

10

621

63

Sosiale tiltak - frivillig arbeid

20

621

70

En reell ungdomsgaranti, med rett til tiltak og sterkere oppfølging i Nav

350

634

76

Arbeidsmarkedstiltak for arbeidsløse

256,5

634

76

Varig tilrettelagt arbeid

42,0

634

77

Styrke Arbeidstilsynets arbeid mot kriminalitet og sosial dumping

35,2

640

1

Etablere to nye sentre mot arbeidslivskriminalitet

24,8

640

1

Justering pga omfordeling til enslige og minstepensjonister

5,9

667

70

Pleiepenger. Forberede Nav på innføring av ny pleiepengeordning.

7,5

2650

72

Gjeninnføre barnetillegget for uføre

37

2655

70

Styrke bilstønadsordningen

30

2661

74

Justering pga omfordeling til enslige og minstepensjonister

38,7

2680

70

Inndekning og omprioriteringer

Justering pga omfordeling til enslige og minstepensjonister

-42,1

612

1

Justering pga omfordeling til enslige og minstepensjonister

-90,5

2655

70

Kutte særtillegg for gifte og samboende pensjonister tilbake til nivå gjeldende fram til september 2015. Omfordele innenfor sånn at enslige og minstepensjonister kommer bedre ut.

-912

2670

73

Sum rammeområde 7

-105,5

Rammeområde 8: Forsvar

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Styrke nasjonal sikkerhetsmyndighet

50

1723

1

Økte driftsmidler til hæren

300

1731

1

Oppgradering av luftvern til hæren

100

1731

1

Nytt artilleri til hæren

100

1731

1

Bevare Kystjegerkommandoen (KJK)

150

1732

1

Økt seilingstid sjøforsvaret

145

1732

1

Utstyr til HV (skuddsikrevester, våpen mm)

100

1734

1

E-tjenesten

35

1735

21

Styrking av kystvakten

150

1790

1

Beholde 5 fullverdige korps

70

1795

1

Inndekning og omprioriteringer

Redusere nybygg hos Forsvarsbygg

-200

1710

45

Bordingsteam etableres ikke som erstatning for KJK

-100

1732

1

Heimevernsungdommen

-3

1734

1

Redusert innfasing av kampfly

-325

1761

45

Utsette investeringer på Evenes

-100

1761

45

Trekke ut norske styrker fra Baltikum

-95

1792

1

Trekke ut norske styrker fra Irak

-171

1792

1

Trekke ut norske styrker fra Jordan/Syria

-71

1792

1

Sum rammeområde 8

135

Rammeområde 9: Næring

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Sett sjøbein - entreprenørskap i sjømatnæringa

3

900

77

Fiskesprell: Mål om å øke interessent for sjømat blant barn og unge

3

900

77

Heve taket på nettolønnsordninga for sjøfolk

11

909

73

Nasjonale følgemidler (romfart)

9,9

922

50

Norsk romsenter

4,955

922

50

Oppstart rådgivende organ for utvikling av norsk romvirksomhet eller nytt nasjonalt romprogram

1

922

50

Frivillige midler romfart ESA (opp til 1 NNI)

0

922

72

Nye programmer i Innovasjon Norge. Disse midlene går til hhv.: bioøkonomi (100 mill) , digital fremtid (50 mill) og Robot-Norge (50 mill)

200

2421

50

Elektrifisering av kysten – låneprogram for elsjark

60

2421

50

Oppkapitaliser såkornfond for Nord-Norge med 500 mill.

74,4

2421

51

Oppkapitaliser såkornfond for Nord-Norge med 500 mill.

37,5

2421

53

Miljøteknologiordninga, for å støtte miljøvennlig omstilling i eksisterende bedrifter

300

2421

76

Pre-såkornfond, for å støtte gode ideer som kan skape nye arbeidsplasser

50

2421

77

Marin fremtid - blå revolusjon. Nytt program under Innovasjon Norge. Bred satsing på bærekraftig og industriell utvikling av Norges havområder

200

2421

75 (ny)

Inndekning og omprioriteringer

Tilskudd til særskilte prosjekter

-2,5

900

75

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

-5

906

1

Klagenemndssekretariatet

-17,7

912

1

Regelrådet

-8,6

915

1

Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kullkompani

-144

950

51

Kutte tilskudd til petroleum i Innovasjon Norge

-197

2421

50

90-poster

Egenkapitalinnskudd til Store norske Spitsbergen Kullkompani

-144

950

95

Oppkapitaliser såkornfond for Nord-Norge med 500 mill.

212,5

2421

95

Investinor

-1250

3950

95

Sum rammeområde 9

579,955

Rammeområde 10: Fiskeri

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Pilotprosjekt grønn oppdrettsteknologi, Hardangerfjorden

5

917

1

Havbruksfond med ny utforming

347

919

60

Sum rammeområde 10

352

Rammeområde 11: Landbruk

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Full stilling Norecopa - Alternativer til dyreforsøk

0,2

1112

50

Rette opp kutt i tilskudd til organisasjonene

5

1138

70

Regionale hestesenter

1,5

1139

71

Tilskudd til klimaveiledning/klimarådgivere i landbruket

20

1139

72

Utviklingsfondet for skogbruket

4

1149

51

Tiltak for industriell bruk av biomasse

5

1149

74

Trebasert innovasjonsprogram, Innovasjon Norge

55

1149

74

Inndekning og omprioriteringer

Avvikle miljøskadelige subsidier i skogbruket

-25

1149

71

Avvikle miljøskadelige subsidier i skogbruket

-120

1150

50

Sum rammeområde 11

-54,3

Rammeområde 12: Olje og energi

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Klimatilpasning (flom og skredsikring)

100

1820

22

Utjevning av overføringstariffer

20

1820

73

Telemarkskanalen

6

1820

74

Kutte klimagassutslipp gjennom Enova. Satse ekstra på klimatiltak industri, energieffektiviseringstiltak bygg og landstrøm i norske havner.

630

1825

50

Styrka satsing på havvind. 50 mill. i oppstart og inntil 500 mill. i tilsagnsfullmakt

50

1825

31(ny)

Økt satsing energiforskning

100

1830

50

Styrka satsing karbonfangst og -lagring for å fullføre prosjektet både Klemetsrud i Oslo og prosjektene i Grenland

30

1840

70

Inndekning og omprioriteringer

Avvikle bevilgning til geologiske undersøkelser

-57

1810

21

Kutte bevilgning til Petoro Iceland

-1,5

1815

72

Kutte bevilgning statlig deltakelse petroleumsvirksomhet islandsk kontinentalsokkel

-7,1

1815

73

Kutt støtten til petroleumsforskning

-408

1830

50

Sum rammeområde 12

462,4

Rammeområde 13: Miljø

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Støtte til Fortidsminneforeningen (driftsstøtte og museumsstøtte)

3

1400

21

Den naturlige skolesekken

10

1400

62

Miljøvennlige offentlige anskaffelser

30

1400

76

Økt kunnskap om norsk natur - økologisk grunnkart og artsprosjektet

90

1410

21

Økt satsing for å ta vare på natur i Miljødirektoratet

30

1420

1

Kamp mot fremmede arter

30

1420

21

Kontroll motorferdsel i utmark

10

1420

21

Genbank for Hardangerlaksen

25

1420

22

Opptrapping laksetrappa i Vefsna og restaurering av andre fisketrapper

15

1420

22

Skjøtsel verneområder

36

1420

31

Nasjonalparker

5

1420

34

Barskogvern i Norge for å ta vare på trua arter

240

1420

35

Restaurering av myr

10

1420

38

Klimatiltak og klimatilpasning i kommuner og fylker gjennom ordningen KLIMASATS. 100 mill kr til klimatiltak og 100 mill kr til klimatilpasning

200

1420

61

Giftopprydding i norske fjorder

50

1420

69

Sikre rent vann og natur i god tilstand i sjøer og vassdrag

60

1420

70

Støtte prosjekter som skal hindre at havet forurenses og ødelegges av plast og søppel

50

1420

71

Prøveprosjekt for kassering av fritidsbåter

30

1420

71

Konfliktdempende og forebyggende tiltak rovdyr og beitenæring

50

1420

73

Drifttilskudd "Hold Norge rent"

1

1420

77

Støtte til lokale friluftsaktiviteter

30

1420

78

Forum og natur og friluftsliv skal få ansette koordinatorer i alle fylker

3,5

1420

78

Kartlegging av friluftslivsområder

8,5

1420

78

Økt støtte frivillige miljøorganisasjoner

8

1420

80

Støtte frivillige friluftsorganisasjoner

8

1420

80

Verdensarvområde

5

1420

81

Ta vare på trua arter og naturtyper

50

1420

82

Vern om kulturlandskap

20

1420

82

Handlingsplan truet sjøfugl

20

1420

82

Fossesenteret i Gaular

5

1420

85

Balsfjord Våtmarksenter

0,85

1420

85

Støtteordning for å fase ut gamle forurensende vedovner i by for å bedre bylufta

50

1420

62 (ny)

Nullutslippsferger fylkessamband

100

1422

21

Samisk kulturminnearbeid. Få samiske kulturminner inn i digital form, skjøtsel og formidlingsarbeid Mortensnes kulturminneområde

2

1429

50

Tilskudd til verna hus, blant annet sikring av verneverdige bygg, Strusshamn

10

1429

71

Tekniske og industrielle kulturminner, blant annet økt støtte til Norsk Vassdrags- og Industristadmuseum, Odda, vedlikehold

13

1429

72

Vedlikehold av stavkirker og steinkirker

10

1429

73

Hardanger Fartøyvernsenter i Kvam, oppstart prosjektet Tett på

3

1429

75

Norsk kulturminnefond

12

1432

50

Ta vare på regnskogen (Klima- og skogsatsinga)

200

1482

73

Inndekning og omprioriteringer

Skogplanting som klimatiltak

-14,375

1420

37

Sum rammeområde 13

1519,475

Rammeområde 15: Helse

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Tilskudd til forsøk med skolefrokost i videregående skole

10

714

79

Pumps and pipes, prosjekt for overføring av kunnskap frå oljesektoren til helsesektoren

5

732

70

Helse Sør-Øst

21 675,749

732

72

Helse Vest

7 655,005

732

73

Helse Midt

5 761,398

732

74

Helse Nord

5 197,345

732

75

1 mrd. mer til sykehusene. Sterkere sykehusøkonomi, prioritering av mer behandling og fødselsomsorg, ikke mer byråkrati

0

732

72-75

Tilbakeføring øyeblikkelig hjelp rus og psykisk helse. 86,5 mill. kroner overføres til helseforetakene

0

732

72-75

Trygge overgrepsmottak - statlig fullfinansiering. 75 mill. kroner overføres til helseforetakene

0

732

72-75

Sykehusklovnene. 2 mill. kroner. Til helseforetakene.

0

732

72-75

Utvikling av metoder for køfjerning i psykiatrien. 3 mill. kroner. Til helseforetakene

0

732

72-75

Portugalmodellen - opptrappingsplan for raskere tilgang til rusbehandling. 50 mill. kroner. Til helseforetakene

0

732

72-75

Menneskerettigheter og brukerombud

20

761

71

Helsetilbud for papirløse flyktninger/asylsøkere

2

765

60

Hjelp til å hjelpe - støtte til livsviktig skadereduksjon for rusavhengige

50

765

72

Innføring av egenandelstak for tannlege. 10 prosent av kostnader over 2500 kroner dekkes.

1000

770

70

Tannsjekk for eldre over 75 år

95

2711

72

Egenandeler - fritak for alle barn

47,5

2711

72

Beholde livsviktige medikamenter i folketrygden. 730 mill. kroner. Overført fra helseforetakene.

730

2751

70

Sikre fysioterapi for mennesker på diagnoselisten, og gratistilbud til barn under 16 år

323,1

2755

71

Inndekning og omprioriteringer

Avslutt kvalitetsbasert finansiering. Overføres til helseforetakene.

-530,307

732

71

Avslutt innsatsstyrt finansiering og overfør til helseforetakene

-34289,983

732

76

Avslutt kompensasjon for merverdiavgift og overfør til helseforetakene

-4982,707

732

80

Kutt i unødvendig byråkrati. Overfør pengene til kommunebudsjettet.

-1185,7

761

65

Sum rammeområde 15

1583,4

Rammeområde 16: Kirke, utdanning og forskning

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Fjernundervisning samisk språk

5

222

1

Leirskole , støtte til reise og opphold for 10 000 elever

50

225

66

Øke bevilgningen for å få læreplass til elever med særskilte behov

20

225

70

Mobbing: Øke tilskuddet til fylkesmannen som nytt tilsynsorgan vedr. mobbing

10

226

21

Mobbing: Skolebasert kompetanseheving

20

226

21

SFO: Tilskudd for gratis halvdagsplass i områder med høy andel minoritetsspråklige barn, samt økt kompetanse

100

226

21

Tilskudd for økt samarbeid med lokalt næringsliv, idrettslag og kulturforeninger

20

226

21

Øke lærlingtilskuddet

100

226

21

Pilotprosjekt Hjeltnes vdg

9

226

21

Yrkesfag: Fornying og oppgradering av utstyrspakken på yrkesfaglige linjer.

70

226

21

Tilskudd for økt lærertetthet på ungdomsskoler over gjennomsnittlig gruppestørrelse på 20 elever og med grunnskolepoeng under landssnittet

169,3

226

62

Forsøk med fag om livsmestring på 5.-7.trinn

20

226

62

Tegnspråkopplæring. Tilskudd til skoler med elever som skal ha opplæring etter paragraf 2-6

10

226

62

Tilskudd til Globalskolen. Kompletterende fjernundervisning for norske elever, ca 1460 elever som bor i utlandet

12

228

78

Sjunkhatten folkehøgskole

1,5

253

70

Voksenopplæringsforbundets arbeids- og inkluderingsinnsats

1

254

73

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

10

257

70

Studieplasser

41,5

260

50

Flytte 300 mill tilbake fra oppdragsforskning til basisfinansiering av UH

0

260

50

Reversere Adm kutt i staten på 0,5 pst (UH sektorens andel) - overføres til tiltak rettet mot studiekvalitet og studentoppfølging

160

260

50

Høyskolestiftelsen i Kongsvinger. Øremerkede midler til nye strategiske studieplasser innenfor IKT og bioøkonomi

1

260

70

1000 flere studentboliger

57

270

75

Økt tilskudd for offentlige- og nærings-phd

20

281

50

Open Access Fond for å fremme norske forskningstidsskrifters overgang til Open Access

5

281

50

Sjømannskirken: Fagstilling for å bistå norske barn og unge i utlandet som ikke har det bra pga rus, ovegrep og psykiatri

2,5

340

71

20 nærings-Phd-er

4

920

50

Opprydding av farlig atomavfall

30

920

50

Havforskningsinstituttet - Økt kunnskap om havet

27,9

925

22

Inkludere folkehøgskoleelever i 11. måneders studiestøtte

5,4

2410

50

Øke studiestøtten til 1,3 G

386,6

2410

50

Lånekassen (stipend)

15,556

2410

50

Økt utstyrsstipend for elever

15

2410

70

Inkludere folkehøgskoleelever i 11. måneders studiestøtte

0,08

2410

70

Inkludere folkehøgskoleelever i 11. måneders studiestøtte

0,1

2410

72

Øke studiestøtten til 1,3 G

6,9

2410

72

Lånekassen (rentestøtte)

0,271

2410

72

Inndekning og omprioriteringer

Nedjustering antall asylsøkere

-57,456

225

64

Gå mot regjeringens forslag om å heve studielånsrenta

-155,2

2410

72

Inntektsposter

Nytt anslag asylsøkere

-28,441

3225

4

Gå mot regjeringens forslag om å heve studielånsrenta

-520,9

5617

80

Inkludere folkehøgskoleelever i 11. måneders studiestøtte

0,1

5617

80

90-poster

1000 nye studieplasser, IKT og teknologi

47,7

2410

90

Gå mot regjeringens forslag om å heve studielånsrenta

-121,1

2410

90

Inkludere folkehøgskoleelever i 11. måneders studiestøtte

16,9

2410

90

Øke studiestøtten til 1,3 G

1 214

2410

90

Sum rammeområde 16

1743,192

Rammeområde 17: Samferdsel

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Sykkelsatsing riksvei

200

1320

30

Ras- og skredsikring riksveier, klimatilpasning

100

1320

31

Ras- og skredsikring fylkesveier, klimatilpasning

100

1320

62

Sykkelsatsing kommune og fylke

400

1320

63

Utbygging av ladepunkter for å realisere elektrifiseringen av vegtrafikken

100

1320

32 (ny)

Oppstart av satsingen Nasjonalt kollektivmånedskort for ungdom

100

1330

60

Doble den nasjonale TT-ordningen

45

1330

60

Sikre bedre kvalitet i utviklingen av en samlet nasjonal reiseplanlegger og elektronisk billettering for kollektivtrafikken i Norge for å gjøre det enklere å reise kollektivt

40

1330

60

Kollektivsatsing i Oslo, Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Kristiansand, Buskerudbyen (Kongsberg, Øvre-Nedre Eiker, Drammen, Lier), Grenland, Nedre Glomma (Sarpsborg, Fredrikstad) og Tromsø

700

1330

61

Økt satsing store kollektivinvesteringer i de fire største byene

600

1330

63

Flere byer og tettsteder enn i dag skal få bymiljøavtaler for bedre satsing på kollektiv, sykkel og gange. F.eks: Bodø, Tønsberg, Moss, Hamar, Molde, Lillehammer, Gjøvik, Sandefjord

500

1330

64

Bonusordning for trafikkvekst langdistansetog. Skal premiere togoperatørene til å oppnå trafikkvekst

20

1352

70

Utvide ordningen med 20 prosent rabatt på måneds- og årskort for NSB

105

1352

70

Drift og vedlikehold jernbane, fornying og godstiltak

600

1352

71

Jernbaneinvesteringer, planlegging. Skal blant annet gå til framdrift i planlegging av jernbanetunnelene i Oslo, dobbeltspor Vestfoldbanen, InterCity-prosjekter i Hedmark, Akershus og Østfold, elektrifisering av Trønder-/Meråkerbanen, Rørosbanen og Solørbanen, samt Ålgårdbanen

400

1352

72

Jernbaneinvesteringer. Blant annet rassikring og tunnelsikkerhet, utbedring Sørlandsbanen, tiltak på Nordlandsbanen, byggestart Sørumsand Stasjon.

400

1352

73

Havner. Nye anlegg og vedlikehold

30

1360

30

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

10

1360

60

Bredbånd

100

1380

71

Inndekning og omprioriteringer

Redusere nødnettdirektoratet

-10

456

1

Omfordeling riksveiinvesteringer

-700

1320

30

Kutt nye veier

-2075,2

1321

70

Kutt nye veier

-1000

1321

75

Reversere forslaget om lavere bompenger

-502,8

1330

75

90-poster

Egenkapital lyntog

13000

1352

90(ny)

Sum rammeområde 17

262

Rammeområde 18: Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Øke veksttilskudd

80

571

66

Øke storbytilskudd

80

571

67

Maksimalpris på 2680 kr (1750 kr i 2005).

135

571

60F

Innfase bemanningsnorm 3 pr voksen for de yngste barna, 6 pr voksne pr de eldste barna

0

571

60F

Øke andelen fagarbeidere med relevant fagbrev til minimum 25 pst av de ansatte

21

571

60F

Øke andelen barnehagelærer til minimum 50 pst av de ansatte. Innføring fra 1.aug. 2017

346

571

60F

Opptrapping mot to opptak i året: Utvid retten til 1. januar

385

571

60F

Innføre kommunal ventestøtte for barn uten barnehageplass, som følge av avvikling av kontantstøtten

989

571

60F

Innføre minsteressurs-norm på skolenivå, maks 15.elever pr lærer på 1.-4.trinn

522

571

60F

Veiledningsordning nyutdannede lærere

200

571

60F

Innføre to årstimer for øvingstid på 5.-7.trinn med lærer

168

571

60F

Fysisk aktivitet ungdomstrinnet: Utvide timetallet på 8.,9. og 10.trinn slik at det totale timetallet til fysisk aktivitet er på min 0,5 t daglig.

313

571

60F

Innføre et frivillig og gratis tilbud om kulturskoletime for 1.-4.trinn fra 1.august 2017

84

571

60F

Oppstart enkelt skolemåltid 7.-10. klasse

700

571

60F

Én time praktisk- estetiske fag på 1-4.trinn

84

571

60F

Styrke barnevernet

100

571

60F

Økt bemanning og rett til hele stillinger, eldreomsorg

200

571

60F

Styrke brukerstyrt personlig assistanse ordningen

50

571

60F

Øremerking av 100 mill. og økning på 50 mill. for rehabilitering

50

571

60F

Avslutte forsøk med statlig finansiert eldreomsorg

1015,4

571

60F

Styrke kommunene for å gjeninnføre diagnoselista for fysioterapi

175

571

60F

Øke midler til arbeidstiltak og kvalifiseringsprogram

100

571

60F

Aktivitetsstøtte for barn og unge

100

571

60F

Styrke arbeidet med klimatiltak og klimatilpasning

50

571

60F

Nasjonalt bibliotekløft

200

571

60F

Øke stillinger til helsestasjon og skolehelsetjenester. Øremerke 50 mill. og styrke med 150 mill.

200

571

60Ø

Tidlig innsats i skolen. Øremerke 150 mill. kroner.

0

571

60Ø

Ta igjen etterslep for finansiering av Oslo kommunes 2. linje barnevern

160

571

60Ø

Øremerking av 300 mill. kroner til rusomsorg og øke med 50 mill. kroner

50

571

60Ø

Opptrapping for lavterskeltilbud psykisk helse

200

571

60Ø

Rentekompensasjon til kommunene, investering i vann og avløp. Flomutsatte kommuner prioriteres.

200

571

68 (ny)

Kollektivtrafikk i fylkeskommunene

250

572

60F

Klimatilpasning og klimaarbeid fylkeskommune

50

572

60F

Næringsutvikling fylke

50

572

60F

Kompensasjonsordning inntektssystemet fylke

100

572

60F

Flere lærlingeplasser fylke

120

572

60Ø

Senke innslagspunktet for refusjon for ressurskrevende tjenester

330

575

60

Inndekning og omprioriteringer

Engangskostnad fylkessammenslåing.

-180

571

61

Regionsentertilskudd

-100

571

65

Øke stillinger til helsestasjon og skolehelsetjenester. Øremerke 50 mill. og styrke med 150 mill.

-50

571

60F

Tilbakeføre øyeblikkelig døgntilbud psykisk helse/rus til spesialisthelsetjenesten i helsebudsjettet

-86,5

571

60F

Flytting av midler til frivillighet til andre rammer

-131

571

60F

Ta ut midler til boligsosiale formål fra kommunenes inntektsramme og beholde det som et eget tilskudd

-5,7

571

60F

Engangskostnad kommunesammenslåing

-900

573

60

Sum rammeområde 18

6394,2

Rammeområde 19: Tilfeldige inntekter og utgifter

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Departementer, direktorater og helseforetak pålegges mindre bruk av eksterne konsulenter

-500

2309

1

Sum rammeområde 19

-500

Rammeområde 20: Finansadministrasjon mv.

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Satsing i Skatteetaten på avdekking av skattejuks

25

1618

1

Sum rammeområde 20

25

Rammeområde 22: Utbytte mv.

Sak

Beløp

Kapittel

Post

Økt utbytte Avinor til 50 prosent

28,5

5622

80

Sum rammeområde 22

28,5