Innhold

Vedlegg 2 - Brev fra Finansdepartementet v/statsråd Siv Jensen til finanskomiteen, datert den 17. november 2016

Vedlegg 2
Statsbudsjettet 2017 - orientering om nye anslag på innvandrings- og integreringsområdet

I forbindelse med forberedelsene til nysalderingen og omgrupperingsproposisjonene for 2016, har Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen gått gjennom anslagene på innvandrings- og integreringsområdet for 2016. Regjeringens forslag til endringer av budsjettet for 2016 på dette området legges fram for Stortinget 25. november.

Det anslås en betydelig nedgang i antallet asylankomster for inneværende år sammenlignet med gjeldende budsjett. Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen anslår nå at det vil komme mellom 3 000 og 12 000 asylsøkere til Norge i 2016, med et punktanslag på 3 550. Anslaget inkluderer effekten av at Norge mottar 250 asylsøkere gjennom EUs relokaliseringsordning inneværende år. Ifm. Revidert nasjonalbudsjett 2016 ble det lagt til grunn 25 000 ankomster.

I budsjettforslaget for neste år er det lagt til grunn en prognose for ankomster på 10 750 asylsøkere i både 2016 og 2017. Den store nedjusteringen av prognosen for inneværende år påvirker forutsetningene for anslagene for neste års budsjettforslag. Selv om hovedformålet med gjennomgangen av nye anslag på innvandrings- og integreringsområdet har vært å komme fram til anslag for inneværende års budsjett, har en i tillegg bedt Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen om å vurdere anslagene for 2017 i lys av de endrede anslagene for 2016.

Reduksjonen i ankomstprognosen for 2016 medfører reduserte utgifter til drift av asylmottak, omsorgssentre, norskopplæring, stønader til mottaksbeboere og vertskommunetilskudd. Videre anslås det nå at det bosettes færre flyktninger i 2016 sammenlignet med anslaget som ligger til grunn for regjeringens budsjettforslag for 2017. Dette tilsier at utgiftene til integreringstilskudd og særskilt tilskudd for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger i 2017 også reduseres sammenlignet med budsjettforslaget. Samlet anslås utgiftene på de volumstyrte postene på innvandrings- og integreringsområdet å bli 1,8 mrd. kroner lavere enn tidligere anslått, hvorav 0,8 mrd. kroner er en reduksjon i ODA-godkjente utgifter. Ettersom usikkerheten om antallet ankomster i 2017 fortsatt er stor, er det i disse anslagene lagt til grunn samme ankomstprognose for 2017 som i budsjettforslaget, justert for en økning i forventede relokaliseringer av asylsøkere gjennom EUs relokaliseringsordning.

Det er fremdeles betydelig usikkerhet om utgiftene til innvandrings- og integreringsområdet i 2017. Selv om asylankomstene nå er lave, kan de igjen komme til å øke. Ankomstbildet påvirkes av faktorer som i stor grad ligger utenfor Norges grenser.

Tabellen nedenfor oppsummerer de nye beregningene for berørte poster under Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Beløpene er angitt i 1 000 kroner.

Kap.

Post

Betegnelse

Prop. 1 S (2016-2017)

Nye beregninger

Endring

Utgifter:

225

64

Tiltak i grunnopplæringen Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

441 618

384 162

-57 456

490

21

Utlendingsdirektoratet Spesielle driftsutgifter, asylmottak

2 778 776

2 215 391

-563 385

490

60

Utlendingsdirektoratet Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

300 535

230 469

-70 066

490

70

Utlendingsdirektoratet Stønader til beboere i asylmottak

477 162

308 350

-168 812

490

75

Utlendingsdirektoratet Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

16 623

15 623

-1 000

496

60

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere Integreringstilskudd, kan overføres

12 364 808

12 134 571

-230 237

496

61

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

3 995 314

3 768 338

-226 976

497

60

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

2 527 846

2 303 003

-224 843

856

01

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere Driftsutgifter

1 083 662

848 000

-235 662

Sum utgifter

23 986 344

22 207 907

-1 778 437

 

Inntekter:

3225

04

Tiltak i grunnopplæringen, Refusjon av ODA-godkjente utgifter

218 601

190 160

-28 441

3490

03

Utlendingsdirektoratet Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

18 623

17 623

-1 000

3490

04

Utlendingsdirektoratet Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

1 767 973

1 386 197

-381 776

3496

01

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

270 875

252 125

-18 750

3496

02

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

254 136

154 978

-99 158

3497

01

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

129 264

86 199

-43 065

3856

04

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere, Refusjon av ODA-godkjente utgifter

930 193

727 200

-202 993

Sum refusjon av ODA-godkjente utgifter (medfører tilsvarende endring på kap. 167, post 21)

3 589 665

2 814 482

-775 183