Innhold

5. Komiteens tilråding

Komiteen viser til at det ikke er flertall for noe forslag i innstillingen. Forslaget fra komiteens største fraksjon, medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, fremmes derfor som tilråding fra komiteen.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til Meld. St. 1 (2016–2017), Prop. 1 S (2016–2017), Prop. 1 S Tillegg 1–5 (2016–2017), samt til Innst. 62 S (2016–2017) og til det som står foran i denne innstillingen, og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

Rammeområde

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

9 296 065 000

2

Familie og forbruker

47 121 072 000

3

Kultur

10 672 084 000

4

Utenriks

35 672 771 000

5

Justis

32 045 254 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

26 815 636 000

7

Arbeid og sosial

436 638 056 000

8

Forsvar

46 197 949 000

9

Næring

5 363 442 000

10

Fiskeri

526 350 000

11

Landbruk

17 122 244 000

12

Olje og energi

-65 832 989 000

13

Miljø

9 720 268 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 509 069 000

15

Helse

183 268 819 000

16

Kirke, utdanning og forskning

73 312 643 000

17

Transport og kommunikasjon

64 386 081 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

172 346 597 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

4 746 786 000

20

Finansadministrasjon mv.

27 210 428 000

21

Skatter, avgifter og toll

-994 312 535 000

22

Utbytte mv.

-23 290 962 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

121 535 128 000

II
Andre fullmakter

Statslån o.a.

Stortinget samtykker at Finansdepartementet i 2017 kan:

  • 1. ta opp nye langsiktige innenlandske statslån til et beløp inntil 75 000 mill. kroner.

  • 2. ha utestående kortsiktige markedslån til et beløp inntil 125 000 mill. kroner.

  • 3. ta imot innskudd i form av kontolån fra statsinstitusjoner og statlige fond, og fra institusjoner som kan bli pålagt å plassere likviditet som kontolån til staten.

  • 4. inngå rentebytteavtaler og tilsvarende derivatavtaler.

III

Meld. St. 1 (2016–2017) – Nasjonalbudsjettet 2017 – vedlegges protokollen.