Innhold

1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lisbeth Berg-Hansen, Tore Hagebakken, Irene Johansen, Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Truls Wickholm, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, Roy Steffensen og Kenneth Svendsen, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, viser til at det i Stortingets forretningsorden § 43 bl.a. står følgende om finanskomiteens oppgaver:

«Senest 20. november skal finanskomiteen avgi innstilling om nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet, med forslag til rammevedtak for bevilgninger i samsvar med inndelingen i rammeområder fastsatt av Stortinget. Forslag til bevilgningsvedtak som utformes i innstillingen eller fremsettes ved behandlingen av den, skal inneholde beløp for alle rammer, og kan ikke gå under rammenivå. I Stortinget kan det ikke voteres særskilt over enkelte deler av et slikt forslag.»

Komiteen viser til at Stortinget, som følge av pågående budsjettforhandlinger mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti og Venstre vedtok å fravike Stortingets forretningsorden § 43 vedrørende fristen for avgivelse av finansinnstillingen. Ny avgivelsesdato ble satt til 28. november 2016.

Forhandlingene om budsjettet for 2017 mellom disse partiene ble imidlertid ikke sluttført før finanskomiteens avgivelse. Det er derfor ikke flertall for noe forslag i innstillingen. Regjeringspartiene har derfor valgt å fremme regjeringens forslag med tillegg av forliket om langtidsplanen for forsvarssektoren, jf. Innst. 62 S (2016–2017). Inndekningen er teknisk lagt på overføring fra Statens pensjonsfond utland. Det vises for øvrig til Innst. 5 S (2016–2017). Videre vises det til at finansdebatten for 2017 avholdes 5. desember 2016.

Komiteen viser til at regjeringen Solberg la frem 5 tilleggsproposisjoner, Prop. 1 S Tillegg 1 (2016–2017) 28. oktober 2016 og Tillegg 2–5 (2016–2017) 4. november 2016. Disse blir behandlet i de respektive fagkomiteer.

Komiteen har disponert denne innstillingen som følger:

I kapittel 2 behandles nasjonalbudsjettet for 2017, herunder hovedlinjer i den økonomiske politikken. I pkt. 2.1.2 presenterer fraksjonene sine alternative økonomiske opplegg for 2017.

I kapittel 3 behandles regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 etter den vedtatte inndelingen i rammeområder, jf. Innst. 1 S (2016–2017) og vedtak i Stortinget 11. oktober 2016, supplert med vedtak 25. oktober 2016 og 8. november 2016.

Forslag fra opposisjonen er gjengitt i kapittel 4, og forslag fra regjeringsfraksjonen finnes i kapittel 5.

Det vises til brev fra finansminister Siv Jensen av 11. november 2016 om feil i Prop. 1 S (2016–2017) Gul bok og Meld. St. 1 (2016–2017) Nasjonalbudsjettet 2017. Det vises videre til brev fra finansministeren av 17. november 2016 om orientering om nye anslag på innvandrings- og integreringsområdet.

Brevene ligger som vedlegg til denne innstillingen.