Stortinget - Møte mandag den 10. desember 2018

Dato: 10.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 15 [21:14:35]

Referat

 • 1. (127) Statsministerens kontor melder at

 • 1. lov om endringar i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak) (Lovvedtak 9 (2018–2019))

 • 2. lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven (godkjenning av virksomheter og helsetjenester) (Lovvedtak 7 (2018–2019))

 • – er sanksjonert under 7. desember 2018

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (128) Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om økonomisk åpenhet om Stortingets tilskudd til partigruppene (Dokument 8:59 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

 • 3. (129) Vern av Øystesevassdraget (Prop. 35 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (130) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken (Meld. St. 10 (2018–2019))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5. (131) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ole André Myhrvold, Åslaug Sem-Jacobsen, Marit Knutsdatter Strand, Bengt Fasteraune og Kjersti Toppe om å stoppe nedbygging av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern (Dokument 8:60 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6. (132) Endringar i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr) (Prop. 36 L (2018–2019))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.