Stortinget - Møte mandag den 10. desember 2018

Dato: 10.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 14 (2018–2019), jf. Innst. 80 L (2018–2019) og Prop. 115 L (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 11 [20:47:48]

Stortingets vedtak til lov om endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet) (Lovvedtak 14 (2018–2019), jf. Innst. 80 L (2018–2019) og Prop. 115 L (2017–2018))