Stortinget - Møte mandag den 10. desember 2018

Dato: 10.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Kari Henriksen, Himanshu Gulati, Abid Q. Raja, Hanne Dyveke Søttar, Une Bastholm, Geir Pollestad og Trond Giske, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

  • For Vest-Agder fylke: Theodor Helland

  • For Hordaland fylke: Sigurd Hille

  • For Møre og Romsdal fylke: Anne Kristin Bryne

  • For Oppland fylke: Ingjerd Thon Hagaseth

  • For Oslo: Mats A. Kirkebirkeland

  • For Sør-Trøndelag: Geir Arild Espnes og Mona Berger

  • For Vestfold fylke: Henning Wold

StatsrådLinda C. Hofstad Helleland overbrakte 2 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Valg av settepresidenter

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges én settepresident for Stortingets møte i dag og én settepresident for denne ukens møter – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Svein Harberg for denne ukens møter og Kari Kjønaas Kjos for dagens møte. – Andre forslag foreligger ikke, og Svein Harberg anses enstemmig valgt som settepresident for inneværende ukes møter, og Kari Kjønaas Kjos anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at Stortingets møte i dag avbrytes kl. 12 for at representantene skal kunne delta ved utdelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus.

Som en følge av dette vil presidenten foreslå at møtet settes igjen kl. 15.30 til dagens kart er ferdigbehandlet. – Ingen innvendinger er kommet mot forslaget, og det anses vedtatt.