Stortinget - Møte mandag den 10. desember 2018

Dato: 10.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 17) (2018–2019), jf. Innst. 74 L (2018–2019) og Prop. 111 L (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 14 [20:48:03]

Stortingets vedtak til lov om endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap (Lovvedtak 17) (2018–2019), jf. Innst. 74 L (2018–2019) og Prop. 111 L (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 9–14.