Stortinget - Møte tirsdag den 9. april 2019

Dato: 09.04.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Formalia

President: Eva Kristin Hansen

Presidenten: Representanten Mudassar Kapur, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

For Akershus fylke: Elisabeth Fanghol.

For Buskerud fylke: Tone Heimdal Brataas og Anne Sandum.

For Hordaland fylke: Sigurd Hille og Torill Selsvold Nyborg.

For Oslo: Zaineb Al-Samarai og Olivia Corso Salles.

For Nord-Trøndelag: Bjørn Arild Gram.

Det foreligger tre permisjonssøknader:

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Hege Haukeland Liadal i tiden fra og med 9. april til og med 11. april for å delta i Den interparlamentariske unions 140. sesjon i Doha, Qatar

 • fra Senterpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Sigbjørn Gjelsvik fra og med 9. april og inntil videre

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Jette F. Christensen i dagene 10. og 11. april for å delta i Europarådets parlamentariske forsamlings vårsesjon i Strasbourg.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik:

  • For Akershus fylke: Martha Tærud 9. april og inntil videre

  • For Hordaland fylke: Leif Audun Sande 10.–11. april

  • For Rogaland fylke: Julia Wong 9.–11. april

Presidenten: Martha Tærud og Julia Wong er til stede og vil ta sete.

Under representanten Astrid Nøklebye Heibergs permisjon foreslås vararepresentant Camilla Strandskog innkalt for å møte i permisjonstiden fra og med 9. april og inntil videre. – Det anses vedtatt.

Statsråd Harald T. Nesvik overbrakte 19. kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Proposisjonene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Vi vil få en fin vår, tror jeg!

Representanten Lars Haltbrekken vil framsette et representantforslag.

Lars Haltbrekken (SV) []: På vegne av representantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra og meg selv fremmer jeg et forslag om opprettelse av en miljøklagenemnd i Norge.

Presidenten: Representanten Sheida Sangtarash vil framsette et representantforslag.

Sheida Sangtarash (SV) []: På vegne av representantene Audun Lysbakken og meg selv vil jeg fremme forslag om å stoppe nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund. I denne saken er det ingen tid å miste, og jeg ber derfor om at forslaget hastebehandles i tråd med § 39 c i Stortingets forretningsorden.

Presidenten: Representanten Per Olaf Lundteigen vil framsette tre representantforslag.

Per Olaf Lundteigen (Sp) []: På vegne av representantene Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe og meg sjøl fremmer jeg representantforslag om automatisk allmenngjøring av lønnsbestemmelsene i tariffavtaler som har et lavere lønnsnivå enn 80 pst. av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Videre fremmer jeg på vegne av representantene Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth, Willfred Nordlund og meg sjøl representantforslag om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeidsplasser.

Til slutt fremmer jeg på vegne av representantene Sandra Borch, Ole André Myhrvold, Geir Pollestad og meg sjøl representantforslag om økt bruk av tre som byggemateriale.

Presidenten: Representanten Une Bastholm vil framsette to representantforslag.

Une Bastholm (MDG) []: Jeg har gleden av på vegne av meg selv å fremme to representantforslag – et om å innfri klimastreikernes krav og et om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø.

Presidenten: Representanten Sandra Borch vil framsette et representantforslag.

Sandra Borch (Sp) []: På vegne av stortingsrepresentantene Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Willfred Nordlund og meg selv vil jeg framsette et forslag om at kommunene gis myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag forsetter utover kl. 16.00.