Stortinget - Møte tirsdag den 9. april 2019

Dato: 09.04.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:08:29]

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Jorodd Asphjell, Cecilie Myrseth og Arild Grande om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser (Innst. 222 S (2018–2019), jf. Dokument 8:34 S (2018–2019))

 • Sak nr. 2 [12:08:44]

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om dumping av lusemiddel fra oppdrettsanlegg (Innst. 220 S (2018–2019), jf. Dokument 8:16 S (2018–2019))

 • Sak nr. 3 [12:08:50]

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om en ekte miljøreform i oppdrettsindustrien (Innst. 219 S (2018–2019), jf. Dokument 8:247 S (2017–2018))

 • Sak nr. 4 [13:05:11]

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Audun Lysbakken om å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna gjennom heimfall av fiskerettar til kysten (Innst. 208 S (2018–2019), jf. Dokument 8:9 S (2018–2019))

 • Sak nr. 5 [14:55:51]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ole André Myhrvold, Åslaug Sem-Jacobsen, Marit Knutsdatter Strand, Bengt Fasteraune og Kjersti Toppe om å stoppe nedbygging av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern (Innst. 200 S (2018–2019), jf. Dokument 8:60 S (2018–2019))

 • Sak nr. 6 [15:35:20]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Siv Mossleth og Kjersti Toppe om å beskytte, fremme, støtte og øke forekomsten av amming (Innst. 199 S (2018–2019), jf. Dokument 8:62 S (2018–2019))

 • Sak nr. 7 [16:01:55]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Kvalitet og pasientsikkerhet 2017 (Innst. 190 S (2018–2019), jf. Meld. St. 11 (2018–2019))

 • Sak nr. 8 [16:26:47]

  Interpellasjon frå representanten Elise Bjørnebekk-Waagen til helseministeren: «Våren 2018 behandlet Stortinget representantforslag om tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg, jf. Dokument 8:168 S (2017-2018). Ved behandlingen av saken ble det flertall for en rekke forslag for å styrke føde- og barseltilbudet i Norge. Et flertall i Stortinget stemte for å be regjeringen sikre en trygg og fremtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre dagens fødeinstitusjoner. Det ble fattet vedtak om en styrket jordmortjeneste, implementering av Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen, liggetid og utreise fra føde-/barselavdeling. I Bergensavisen 6. mars kan vi lese om fødsler som blir avbrutt på grunn av lav bemanning, fødende kvinner som ligger alene, kvinner som ikke får smertestillende tidsnok, og ansatte som gråter på jobb. Hva har statsråden gjort for å sikre alle fødende kvinner en trygg fødselsomsorg»?

 • Sak nr. 9 [17:08:24]

  Interpellasjon fra representanten Kjersti Toppe til helseministeren: «Dokumentaren om Siw i Stavanger Aftenblad gir oss historia til ei av dei rundt 6 000 menneska i Noreg som er ekstra hardt ramma av rusproblem og psykiske lidingar, og som skårar aller dårlegast på levekårundersøkingar, og som hjelpeapparatet ikkje når inn til. Siw gjekk til grunne. Avisa Nordland har fortalt historia om Mia, eit anna alvorleg døme på ei ung kvinne som fell mellom alle stolar i hjelpeapparatet. Mia har vore akuttinnlagd 24 gonger i løpet av tre år, i løpet av 200 dagar i fengsel har ho gjord 41 forsøk på å ta sitt eige liv. Mia treng langvarig behandling, ikkje fengsel. Helseministeren har uttalt at ein må bruke dokumentaren om Siw til å lære, og at det verkar klart at Mia ikkje har fått god nok koordinert hjelp og oppfølging. Kva vil statsråden gjere for å sikre at dei mest sårbare menneska får hjelp og koordinerte tenester både frå sjukehus og kommune, og for å hindre at menneskeliv går til grunne»?

 • Sak nr. 10 [17:51:42]

  Interpellasjon fra representanten Hans Fredrik Grøvan til samferdselsministeren: «Den teknologiske utviklingen går raskt, og nye transportløsninger ser dagens lys. Systemer for anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i veisektoren kan påvirke atferd, forbedre transportløsningene og gi bedre trafikkavvikling. Ny teknologi kan gi bedre fremkommelighet, øke trafikksikkerheten og bidra til lavere utslipp. Norge har spesielt gode forutsetninger for utvikling og testing av autonome skip, og vi har veletablerte innovasjons- og industriklynger som kan ta i bruk sin kunnskap og sine ferdigheter på nye områder. Autonomi, robotikk, kunstig intelligens, delingsmobilitet og utslippsfrie kjøretøy kan påvirke hverdagen vår på helt nye måter. Hva gjør regjeringen for å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi innenfor transportsektoren, og på hvilken måte vil ny teknologi være en viktig faktor når fremtidens mobilitet planlegges»?

 • Sak nr. 11 [18:51:54]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov) (Lovvedtak 51 (2018–2019), jf. Innst. 211 L (2018–2019) og Prop. 43 L (2018–2019))

 • Sak nr. 12 [18:52:11]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto) (Lovvedtak 52 (2018–2019), jf. Innst. 224 L (2018–2019) og Prop. 40 L (2018–2019))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet slutt kl. 19.21.