Stortinget - Møte tirsdag den 9. april 2019

Dato: 09.04.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokument: (Lovvedtak 52 (2018–2019), jf. Innst. 224 L (2018–2019) og Prop. 40 L (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 12 [18:52:11]

Stortingets vedtak til lov om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto) (Lovvedtak 52 (2018–2019), jf. Innst. 224 L (2018–2019) og Prop. 40 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.