Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 04.12.2020 Innst. 10 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2021 for de budsjettkapitlene som hører inn under kontroll- og konstitusjonskomiteens ansvarsområde (rammeområde 14). Rammeområdet omfatter bevilgninger til Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen slutter en enstemmig komité seg til regjeringens forslag. De samlede utgiftene utgjør 707 502 000 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2020

   Debattert i Stortinget 11.12.2020
   Votert i Stortinget 11.12.2020