Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2020-2021), Innst. 6 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 11.12.2020 Innst. 6 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2021 for de budsjettkapitlene som hører inn under justiskomiteens ansvarsområde (rammeområde 5). Rammeområdet omfatter bevilgninger til politi, domstoler, kriminalomsorg, sivil beredskap og andre justisformål. De samlede netto utgiftene utgjør om lag 36,6 mrd kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.12.2020

   Debattert i Stortinget 18.12.2020
   Votert i Stortinget 18.12.2020