Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Hordaland (1 - 20 av 241)
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2309 (2018-2019)

  Innlevert: 20.09.2019

  Sendt: 20.09.2019

  Til behandling

  Vil helseministeren sikre at avvikling eller reduksjon av innsatsstyrt finansiering i fødselsomsorgen blir ett av tiltakene som skal vurderes i gjennomgangen av arbeidsforholdene i kvinneklinikkene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2304 (2018-2019)

  Innlevert: 19.09.2019

  Sendt: 20.09.2019

  Til behandling

  Vil helseministeren gripe inn dersom helseføretaket vedtek at Volda sjukehus ikkje skal ha traumefunksjon, eller vil helseministeren godta at innbyggjarar på Sunnmøre og i delar av Nordfjord slik får dårlegare traumeberedskap, og meiner helseminister det er forsvarleg og rett bruk av helseressursar dersom Volda sjukehus med fullgod akuttberedskap, inkludert blautdelskirurgi, ikkje skal kunne få ta i mot og gi livreddande behandling til alvorleg skadde pasientar når tilstanden for pasienten er tidskritisk?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2302 (2018-2019)

  Innlevert: 19.09.2019

  Sendt: 19.09.2019

  Til behandling

  Det kommer stadige meldinger om at kristne og andre religiøse minoriteter i Pakistan utsettes for overgrep. Fortsatt sitter det mennesker uskyldig dømte for blasfemi i Pakistan, mennesker som ikke har fått den internasjonale oppmerksomheten som trolig bidro til at Asia Bibi endelig ble fri. Vil utenriksministeren ta opp situasjonen for kristne og religiøse minoriteter med pakistanske myndigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2300 (2018-2019)

  Innlevert: 19.09.2019

  Sendt: 19.09.2019

  Til behandling

  På mitt spørsmål nr. 2182 om statsråden ville syta for at det ikkje vert teke stilling til felles leiing av Sunnhordland og Haugaland tingrett før etter at Domstolkommisjonen sitt forslag til domstolstruktur er ferdig handsama, svarte statsråden at DA har opplyst at konstitusjonen vil måtte bli forlenget i påvente av at saken er ferdig behandlet. Det kan no sjå ut for at DA likevel jobbar med sak med sikte på felles leiing. Kan dette stemma når Stortinget ikkje ennå har handsama saka om domstolstrukturen?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2297 (2018-2019)

  Innlevert: 17.09.2019

  Sendt: 18.09.2019

  Besvart: 19.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Korleis kan statsråden forsvara avgjerdsla om at ein ikkje skal ta i bruk dei nyoppførte kamera for gjennomsnittsfartsmåling i Bømlafjordtunnelen på E39? Statens vegvesen uttalar at streknings-ATK har vore svært effektivt verkemiddel for å få ned farten på ulukkesutsette vegstrekningar og Transportøkonomisk institutt (TØI), som har evaluert tiltaket, har konkludert med at tiltaket har redusert talet på drepte og hardt skadde med 50 % på dei utsette strekningane.
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2288 (2018-2019)

  Innlevert: 16.09.2019

  Sendt: 16.09.2019

  Besvart: 20.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Ifølge NITO i Statens Vegvesen er det i dag ca. 1000 færre enn planlagt som har takket ja til arbeidstilbud fra fylkene. De ansatte er urolig for konsekvensene med 1000 "overtallige" og manglende lønnsmidler for 1000 ansatte fra nyttår. Dette skjer samtidig som resten av Statens Vegvesen er under omorganisering. Det virker ikke som regjeringen har lært av den svake gjennomføringen av politireformen. Mener ministeren dette er en god fremgangsmåte for å omstille staten og offentlig sektor?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2279 (2018-2019)

  Innlevert: 13.09.2019

  Sendt: 16.09.2019

  Til behandling

  Ved hvilke helseforetak forekommer det at kvinner som må to ganger på barselpoliklinikk eller ammepoliklinikk må betale egenandel den andre gangen, mener statsråden at dette er i tråd med gratisprinsippet som for øvrig gjelder i fødsels- og barselomsorgen, og vil statsråden i motsatt tilfelle gripe inn mot at helseforetak krever slik egenandel?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:2277 (2018-2019)

  Innlevert: 13.09.2019

  Sendt: 13.09.2019

  Til behandling

  Mener statsråden det er forsvarlig å fjerne døgnkontinuerlig tilstedevakt i anestesi ved Kristiansund sykehus, og hva har i så fall forandret seg siden februar 2015, da det ifølge foretaksledelsen var uforsvarlig å fortsette driften uten tilstedeværende døgnberedskap i anestesi?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2269 (2018-2019)

  Innlevert: 06.09.2019

  Sendt: 09.09.2019

  Besvart: 17.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Står statsråden fast ved utsagnet om at driften ved Oslo universitetssykehus (OUS) er rundt 20 prosent for dyr, mener statsråden at inntektsmodellen for sykehusene gir riktig tildeling til OUS, og hvordan forklarer han i så fall at helseforetaket ikke går med underskudd i milliardklassen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2259 (2018-2019)

  Innlevert: 05.09.2019

  Sendt: 06.09.2019

  Besvart: 12.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Mener statsråden det er Helse- og omsorgsdepartementets oppgave å legge til rette for nettverksbygging mellom pengesterke aktører på helsefeltet, ønsker statsråden å etablere en praksis der slike aktører kan betale for å få presentert innholdet fra stortingsmeldinger før de legges frem for Stortinget, og hva er ellers hensikten med å arrangere en «tjuvstart» på Nasjonal helse- og sykehusplan som kun er åpen for dem som kan betale inngangsbilletten på flere tusen kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2200 (2018-2019)

  Innlevert: 29.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Besvart: 05.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Det er bred politisk enighet om å øke antall kliniske studier og at Norge skal være konkurransedyktig for å tiltrekke seg gode forsøksstudier. I Aftenposten vises det til at uhensiktsmessig regler og komplisert byråkrati hindrer at norske pasienter får tilgang til kliniske studier med genterapi. Hva vil ministeren gjøre for å rydde opp i søknadsprosessen for kliniske studier med genterapi?
 • Skriftlig spørsmål fra Peter Frølich (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2199 (2018-2019)

  Innlevert: 29.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Besvart: 29.08.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Gir opplæringsloven fylkeskommunene og/eller de videregående skolene adgang til å hindre ytringer som tar til orde for å endre lover/fjerne straffebud, som for eksempel Unge Venstres kampanje for legalisering av cannabis, i forbindelse med skolevalgene?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2196 (2018-2019)

  Innlevert: 28.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Besvart: 05.09.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vil statsråden sikra kompensasjon for Vestland fylkeskommune sine auka kostnadar knytt til regjeringa og Stortinget sine krav om bruk av null- og lågutsleppsteknologi i nye ferjekontraktar, og då på eit nivå som sikrar kravet om utslepp og samtidig sikrar ein tenleg rutestruktur for pendlarar og skuleelevar?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2195 (2018-2019)

  Innlevert: 28.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Besvart: 04.09.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  EFTA og Mercosur er nylig enige om en ny handelsavtale. Denne avtalen forplikter Brasil til å ratifisere Parisavtalen. Parisavtalen er lite forpliktende og har få sanksjonsmuligheter. Kan Statsråden redegjøre for hva som er sanksjonene i avtalen om Brasil fører en politikk som er i strid med Parisavtalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2182 (2018-2019)

  Innlevert: 26.08.2019

  Sendt: 27.08.2019

  Besvart: 03.09.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Vil statsråden syta for at det ikkje vert teke stilling til felles leiing av Sunnhordland og Haugaland tingrett før etter at Domstolkommisjonen sitt forslag til ny domstolstruktur er ferdig handsama?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2181 (2018-2019)

  Innlevert: 26.08.2019

  Sendt: 27.08.2019

  Besvart: 03.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden gjennomgå de aktuelle refusjons- og stønadsordningene for å sikre at pasienter med diagnosen lamellær iktyose ikke blir sittende igjen med store utgifter som følge av sykdommen?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2148 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Besvart: 02.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden, foruten å kritisere firmafester og julebord, faktisk bidra til reduserte fakturakostnader for brukerne gjennom å legge til rette for felles fakturautstedelse på tvers av bompengepakker, eller er statsråden tilfreds med dagens løsning som gir høyere kostnader ved fakturering?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2138 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Besvart: 27.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden no setja i bestilling ei konseptvalsutgreiing KVU for ein arm frå E134 til Bergen?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2130 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Besvart: 29.08.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Vil statsråden opna for forsøksordningar som t.d. å seinka karakterkravet i matematikk og at studentane i lærarutdanninga på 1-7 og 5-10 kan gå i lag dei første to åra? Dette for om mogleg å auka rekrutteringa ved lærarutdanninga, og då særleg for dei som skal undervisa i småskulen. Det er spesielt dei mindre høgskulane i distrikta som har låge søkartal.
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:2111 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Besvart: 26.08.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Er statsråden enig i at utenlandske bedrifters markedsføring av snus rettet mot norske forbrukere strider mot intensjonen i tobakksskadeloven og regjeringens tobakksstrategi, og hva vil statsråden gjøre for å hindre at slik praksis forekommer i fremtiden?