Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (541 - 560 av 952)
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:411 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvordan vil kulturministeren følge opp den tverrpolitiske viljen om at NRKs arkiv skal gjøres tilgjengelig for viderebruk innenfor de rammer juridiske rettigheter muliggjør?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:410 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hva vil justisministeren gjøre for å motvirke den voldsomme økningen i seksuallovbrudd i Oslo, og hva vil hun gjøre for å bedre den lave oppklaringsprosenten?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:409 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Besvart: 26.11.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  I Hurdalsplattformen står det at regjeringa gradvis vil fase ut store kommersielle aktører innenfor barnevernet. Hvor mange enkeltstående, små kommersielle aktører er det som i dag har kontrakt for å drive statlige institusjoner, og hvordan ser statsråden for seg å gjennomføre et slik skille mellom små og store kommersielle aktører når anbud skal fases ut av barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:408 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 23.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Hvordan har avkastningen i Nysnø vært de siste årene sammenlignet med S&P Global Clean Energy Index?
 • Skriftlig spørsmål fra Mudassar Kapur (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:407 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 23.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Støtter statsråden omtalen av prosjektet E6 Oslo Øst i Nasjonal transportplan 2022-2033, og vil statsråden være positiv til å prioritere dette prosjektet dersom flertallet i Oslo kommune endrer seg?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:406 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 26.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Er regjeringen av den oppfatning at det kan gjøres fellingsvedtak på rovvilt utelukkende basert på om de til enhver tid gjeldende bestandsmålene er nådd, uavhengig av vilkårene i naturmangfoldloven § 18 og våre folkerettslige forpliktelser etter Bern-konvensjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:405 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Er statsråden enig med Stord kommune, eller bør lokale produsenter tillates å vise frem produktene sine?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:423 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Besvart: 30.11.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Etableringen av ny rekruttutdanning på Terningmoen skal tilpasses en varslet økning av antall tjenestegjørende til Forsvaret, blant annet for å ta høyde for et høyere antall tjenestegjørende i Heimevernet. Hvilke måltall ligger til grunn for beregningen av antall sengeplasser og kapasiteter som må etableres på Terningmoen og hvilke økonomiske konsekvenser vil dette få?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:404 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Statkraft tapte fire milliarder på «markedsuro» i tredje kvartal, men vil ikke opplyse hvor mye som skyldes kortsiktig spekulasjon. Hele gevinsten fra første halvår, som utløste suksessbonuser til ansatte, er forduftet. Kan statsråden sørge for at Statkraft legger fram en oversikt over hva selskapet tjener på kortsiktig spekulasjon i strømmarkedet, om spekulasjonen bidrar til å bedre de økonomiske resultatene over tid, er dette noe som tjener fellesskapet og er dette en form for spekulasjon statsråden mener de bør drive med?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:403 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Hvorfor mener statsråden det er en forsvarlig prioritering å kutte bevilgningen til flere fast ansatte tolker, når vi vet at denne nedprioriteringen av nye ansettelser reduserer deltakelsen i arbeids- og samfunnsliv for døve og hørselshemmede?
 • Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:402 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Vi ser at et godt og sikkert krisesentertilbud er nødvendig for mange, og denne lovpålagte oppgaven løses ofte ved interkommunale samarbeid. For å drive et egnet og sikkerhetsmessig forsvarlig tilbud er det avgjørende å ha egnede og tilrettelagte bygninger. Husbankens Forskrift om lån til omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak § 3 omfatter ikke krisesenter. Vil statsråden ta initiativ til en forskriftsendring slik at også krisesenter omfattes av § 3 i nevnte forskrift?
 • Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:401 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil være en pådriver for at rettigheter for barn på flukt ivaretas, sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn og vil ha en gjennomgang av praksis når det gjelder vurderinger av barnets beste. Hvordan vil statsråden følge opp disse punktene, når vil gjennomgangen være ferdig og hva slags konsekvenser vil det ha for barnefamilier i samme situasjon som familien i Tønsberg?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:400 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvorfor ble prosessen med ansettelse av nytt likestillings- og diskrimineringsombud utsatt i forbindelse med regjeringsskiftet, og på hvilken måte var statsråden eller andre i politiske ledelse involvert i beslutningen om utsettelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:399 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  I Hurdalsplattformen skriver Ap og Sp at kulturbudsjettet skal økes til 1 pst. av statsbudsjettet. Kan kulturministeren angi hvilke kapitler og poster som vil omfattes av denne beregningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:398 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 26.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Tok utenriksministeren opp menneskerettighetssituasjonen for migrantarbeiderne i Qatar på sitt siste møte med qatarske myndigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:397 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Ser kunnskapsministeren et behov for at Fjellheimen Leirskole i Engerdal tilføres ekstra midler enten i revidert nasjonalbudsjett eller i senere budsjetter for å fortsatt kunne gi et tilfredsstillende tilbud til psykisk utviklingshemmede fra hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:396 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Kan statsråden redegjøre for søknadsprosessen for nytt likestillings- og diskrimineringsombud, og vil statsråden avkrefte at hun ikke direkte har blandet seg inn i den pågående prosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:395 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Regjeringen har besluttet å halvere bevilgningen til Det globale utdanningsfondet (GPE) fra 3,7 til 1,85 mrd. kroner for perioden 2021-2025. Dette kuttet kommer på tross av at et samlet Storting vedtok den opprinnelige bevilgningen så sent som i RNB 2021. Finnes det eksempler fra tidligere på at Norge har trukket seg fra forpliktelser til flerårige bevilgninger til multinasjonalt initiativer, fond og programmer?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:394 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 26.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Kva vil statsråden gjere for å auke rammane til konfliktdempande tiltak til dei områda som har utfordringar med alle dei store rovdyra i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:393 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan statsråden garantere at regjeringen ikke vil bruke offentlige midler på å kompensere bortfallet av EU-midler til Fortums CO2-fangstprosjekt på Klemetsrud?