Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Myrseth, Cecilie (1 - 20 av 30)
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:307 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Besvart på vegne av: Forsvarsministeren

  Besvart: 19.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan forsvarsministeren forklare hvorfor flyttingen av skvadronen på Bardufoss til Rygge er i gang samtidig som Luftambulansetjenesten ikke klarer å opprettholde beredskapen i Nord på egen hånd?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:284 (2019-2020)

  Innlevert: 11.11.2019

  Sendt: 12.11.2019

  Besvart: 14.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Hva er grunnen til at statsråden har sendt ut forslag til endring i deltakerloven og havressursloven før Stortinget har behandlet stortingsmeldingen "Et kvotesystem for økt verdiskaping"?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2163 (2018-2019)

  Innlevert: 25.08.2019

  Sendt: 26.08.2019

  Besvart: 29.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva blir de økonomiske konsekvensene for kollektivsatsingen i Tromsø kommune med den bompengeskissen som regjeringspartiene nå er enige om?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1685 (2018-2019)

  Innlevert: 22.05.2019

  Sendt: 23.05.2019

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 30.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hvordan stiller statsråden seg til at seismisk virksomhet ikke planlegges i tråd med reglene i petroleumsloven (og veilederen utarbeidet av departementet for dette formålet), slik at dette har potensiale til å skade det viktige blåkveitefisket på Trænabanken som begynner i disse dager?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1637 (2018-2019)

  Innlevert: 16.05.2019

  Sendt: 16.05.2019

  Besvart: 24.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  For at Norge via Andøya Space Center (ASC) skal kunne ta posisjonen som oppskytningsbase for bæreraketter for småsatellitter haster det å få statens finansieringsbidrag på plass. Stortinget går nå fra hverandre og møtes ikke igjen før i oktober. Når forventer regjeringen å ha ferdigbehandlet ASC sin henvendelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:1224 (2018-2019)

  Innlevert: 14.03.2019

  Sendt: 14.03.2019

  Besvart: 22.03.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Næringslivet på Svalbard er i endring. Mens gruvedrift var største sysselsetter tidligere, jobber stadig flere nå i reiselivsnæringen, en næring som rekrutterer mange utenlandske arbeidstakere med svak grad av organisering. "Lov om allmenngjøring av tariffavtaler" gjelder ikke på Svalbard. Vil statsråden se nærmere på muligheten for et særskilt regelverk for Svalbard, f.eks. i form av en egen forskrift som kan gjøres gjeldende for Longyearbyens planområde, for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:471 (2018-2019)

  Innlevert: 28.11.2018

  Sendt: 29.11.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 06.12.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Frykter statsråden at Norges anseelse som fiskerinasjon står på spill på bakgrunn av siste ukers medieoppslag knyttet til utstrakt sosial dumping samt annen mistenkelig aktivitet på utenlandskflaggede fartøy som opererer i norsk fiskerisone og i norske havner?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:470 (2018-2019)

  Innlevert: 28.11.2018

  Sendt: 29.11.2018

  Besvart: 03.12.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Det ser ut til å ha oppstått usikkerhet omkring hvilke områder som vil kunne brukes til dumping av badevann fra avlusing med lakselusgift. Bakgrunnen er at det er uklart hvilke områder som er registrert som gytefelt/gyteområder for fisk. Kan statsråden redegjøre for hvordan han vil sikre en bærekraftig forvaltning og hindre negative miljøeffekter ifm. utslipp av lakselusmidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:260 (2018-2019)

  Innlevert: 30.10.2018

  Sendt: 30.10.2018

  Besvart: 07.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Viser til statsrådens svar i dokument nr. 15:2302 (2017-2018) hvor hun beskriver at endringen som næringen foreslår vil gi et provenytap for staten. Kan statsråden oppgi hvor mye et slikt provenytap vil være i kroner over et tidsperspektiv på 1, 2 og 3 år?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:163 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Besvart: 25.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  På hvilken måte vil fiskeriministeren bidra til en konstruktiv dialog med Nordland fylkeskommune og Vega kommune om utviklingen av Vega verdensarv?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2302 (2017-2018)

  Innlevert: 18.09.2018

  Sendt: 18.09.2018

  Besvart: 24.09.2018 av finansminister Siv Jensen

  Norsk turistnæring rapporterer om at næringen hemmes av leiebilmangel. Hva er statsrådens vurdering av næringens forslag om å gjøre det enklere for de som leier ut biler å øke antall biler i høysesongen gjennom å endre regelverket for avskriving av moms?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2301 (2017-2018)

  Innlevert: 18.09.2018

  Sendt: 18.09.2018

  Besvart: 25.09.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Når det gjelder E8 Sørbotn-Laukslett i Ramfjorden, er statsråden villig til å også vurdere reguleringsplanforslaget om traseen som går langs vestre side av Ramfjorden, for å sikre det viktigste, nemlig at veien blir bygget så raskt som mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2182 (2017-2018)

  Innlevert: 31.08.2018

  Sendt: 03.09.2018

  Besvart: 06.09.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Ved behandling av dokument 8:122 S (2015-2016) «Representantforslag om en ny norsk romstrategi» ble det i november 2016 fattet et enstemmig vedtak i Stortinget om at regjeringen skal utarbeide en norsk romstrategi. Strategien er ikke lagt frem. Når kan en forvente at regjeringen legger frem en sterkt forsinka nasjonal romstrategi?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2181 (2017-2018)

  Innlevert: 31.08.2018

  Sendt: 03.09.2018

  Besvart: 06.09.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Norge var det første landet i verden som utarbeidet en nasjonal romlov. Loven trenger nå å oppdateres for å blant annet reflektere ny teknologi og nye aktører. Er statsråden enig i at er et behov for å oppdatere Norges nasjonale romlov?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2058 (2017-2018)

  Innlevert: 13.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Besvart: 20.08.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Kongekrabbe er eksklusiv og etterspurt i markedet. Den er også viktig som inntektskilde for mange fiskere. NRK melder 13.8 at Fiskeridirektoratet mener betydelige mengder kongekrabbe blir fisket og omsatt ulovlig. Hva gjør statsråden for å følge opp disse bekymringsmeldingene, og for å sikre en bærekraftig forvaltning av kongekrabben - i tråd med de rammene Stortinget har vedtatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2032 (2017-2018)

  Innlevert: 08.08.2018

  Sendt: 09.08.2018

  Besvart: 16.08.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Når ble departementet varslet om at statsrådens jobbtelefon var tatt med på reise til henholdsvis Kina og Iran, er det snakk om samme telefon, og ble rutinene i egne retningslinjer for varsling ved forhold av sikkerhetsmessig betydning fulgt i disse tilfellene?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1635 (2017-2018)

  Innlevert: 22.05.2018

  Sendt: 23.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Iht regelverket har kystflåten en lasteromsbegrensing på 500 kubikk. Over tid har man sett at sammenlignbare saker blir behandlet ulikt av forvaltningen når det gjelder hvordan lasteromsvolumet skal defineres, og tolkningen gir også enkelte uheldige utslag. Næringen har lenge etterlyst en klargjøring av hvordan regelverket skal tolkes, slik at man unngår forskjellsbehandling. Vil statsråden følge opp anmodningen om å foreta en presisering overfor forvaltningen av hvordan lasteromsvolum skal beregnes?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1486 (2017-2018)

  Innlevert: 03.05.2018

  Sendt: 04.05.2018

  Besvart: 14.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Når forventer fiskeriministeren å kunne legge frem sak om pliktsystemet for Stortinget, slik det står i Jeløya-plattformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1268 (2017-2018)

  Innlevert: 05.04.2018

  Sendt: 06.04.2018

  Besvart: 13.04.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilke tiltak mener statsråden burde iverksettes for å få ned antallet skredulykker som involverer utenlandske skiturister, og hvordan følges komiteens flertallsmerknad om guidesertifisering opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1223 (2017-2018)

  Innlevert: 22.03.2018

  Sendt: 22.03.2018

  Besvart: 06.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Departementet sendte 13.10.2015 et forslag til endringer i reglene om deltakelse i høsting av tang og tare mv. Hva er status på dette arbeidet?