Stortinget - Møte tirsdag den 18. desember 2018

Dato: 18.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 10 S (2018–2019), jf. Prop. 1 S (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 1 [10:01:06]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14) (Innst. 10 S (2018–2019), jf. Prop. 1 S (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 2–4 behandles under ett. – Det anses vedtatt.