Stortinget - Møte tirsdag den 30. april 2019 *

Dato: 30.04.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Formalia

President: Eva Kristin Hansen

Presidenten: Fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe foreligger det søknad om velferdspermisjon for representanten Solfrid Lerbrekk i tiden fra og med 7. mai til og med 9. mai.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentanten, Eirik Faret Sakariassen, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil framsette et representantforslag.

Karin Andersen (SV) []: På vegne av stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Sheida Sangtarash, Petter Eide, Lars Haltbrekken og meg sjøl vil jeg framsette et forslag om å legge til rette for at alle norske barn av foreldre med IS-tilknytning kan komme til Norge, samt sikre god barnefaglig oppfølging etter hjemkomst til Norge.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.