Innhald

6. Omtale av særlige tema

6.1 Samfunnssikkerhet

Komiteen viser til transport- og kommunikasjonskomiteens fylkesreise til Trøndelag 5. og 6. november 2018, der det fra Forsvarets side ble orientert om erfaringene fra militærøvelsen Trident Juncture 18. Ifølge orienteringen er det nå ikke lenger mulig å bruke en rekke norske jernbanestasjoner som tidligere ble brukt for transport av forsvarsmateriell til dette formålet. Det ble blant annet vist til manglende lasteramper. Det ble også orientert om at en rekke viktige vegbruer ikke er dimensjonert for Forsvaret, og det ble særlig vist til Finnmark. Komiteen mener samferdselssektorens betydning som en del av totalforsvaret må sterkere vektlegges – både for veg, jernbane, flyplasser og havner. Etter komiteens syn må dette vektlegges sterkere ved neste rullering av Nasjonal transportplan.

Komiteen fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre at transportsektorens rolle som en del av totalforsvaret blir hensyntatt i arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan.»