Innhald

5. Oppfølging av anmodningsvedtak

Komiteen viser til at regjeringen i budsjettproposisjonen gjør rede for oppfølging av i alt 20 anmodningsvedtak under Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

Når det gjelder de vedtakene som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader, og tar departementets oppfølging til orientering.

Komiteen har merknader til følgende vedtak:

Vedtak 263

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til anmodningsvedtak nr. 263 av 14. desember 2017, om at staten i de videre planene må sikre at kollektivløsning på Nedre Romerike skal være baneløsning, altså skinnegående transport. Disse medlemmer legger fortsatt dette til grunn, og ber regjeringen følge opp dette videre.

Vedtak 838

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at Sosialistisk Venstrepartis syn på oppfølgingen av dette anmodningsvedtaket vil komme frem i merknader til Meld. St. 6 (2018–2019) som behandles av kommunal- og forvaltningskomiteen.

Vedtak 957

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti merker seg at regjeringen ikke vil følge opp vedtak nr. 957, og viser til et annet vedtak om samme tema som ble vedtatt i Meld. St. 41 (2016–2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid. Disse medlemmer viser til at vedtaket som ble gjort i Meld. St. 41, ikke er tilsvarende vedtak 957. I vedtak 957 har Stortinget eks plisitt bedt om at det skulle gjøres endringer i krav om offentlige anskaffelser om at nullutslippsferger måtte benyttes der det er mulig. I vedtaket fra Meld. St. 41 (2016–2017) står det ikke spesifisert noe om lov om offentlige anskaffelser. Disse medlemmer understreker derfor at dette er to forskjellige vedtak, og ber regjeringen følge opp vedtak 957 og faktisk utarbeide krav i forskrift til lov om offentlige anskaffelser om at alle nye ferger og rutebåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi når situasjonen tilsier at det er mulig.