Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Samferdselsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Justis- og politidepartementet (rammeområde 17)

Til Stortinget

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Anne Marit Bjørnflaten, Susanne Bratli, Freddy de Ruiter, Gorm Kjernli, Magne Rommetveit og Tone Merete Sønsterud, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Bård Hoksrud og Arne Sortevik, fra Høyre, Øyvind Halleraker, Lars Myraune og Ingjerd Schou, fra Sosialistisk Venstreparti, Hallgeir H. Langeland, fra Kristelig Folkeparti, lederen Knut Arild Hareide, og fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, viser til at rammeområde 17 omfatter inntekts- og utgiftskapitler under Samferdselsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Justis- og politidepartementet.

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 4. desember 2009

Knut Arild Hareide

leder og ordf. for kap. 1062 post 70, kap. 1300, kap. 4300 og kap. 5619

Anne Marit Bjørnflaten

Susanne Bratli

Freddy de Ruiter

ordf. for kap. 1062 post 45 og kap. 1330 post 70

ordf. for kap. 1320 post 23 og kap. 1330 post 60

ordf. for kap. 1320 postene 35, 36 og 37

Jan-Henrik Fredriksen

Ingebjørg Godskesen

Øyvind Halleraker

ordf. for kap. 1313, kap. 4313, kap. 4320 og kap. 5575

ordf. for kap. 1062 postene 1 og 21, kap. 4062 og Prop. 1 S Tillegg 1

ordf. for kap. 1320 post 29, kap. 4322 og kap. 5424

Bård Hoksrud

Gorm Kjernli

Hallgeir H. Langeland

ordf. for kap. 1314, kap. 1354, kap. 1380, kap. 1562 og kap. 4380

ordf. for kap. 1350 (unntatt post 31) og kap. 4350

ordf. for kap. 1301, kap. 1350 post 31, kap. 1560 og kap. 4560

Lars Myraune

Janne Sjelmo Nordås

Magne Rommetveit

ordf. for kap. 1310, kap. 1370 og kap. 1561

ordf. for kap. 1062 post 60, kap. 1320 post 31 og kap. 1330 post 75

ordf. for kap. 1062 post 30, kap. 1311 og kap. 1320 post72

Ingjerd Schou

Arne Sortevik

Tone Merete Sønsterud

ordf. for kap. 1070, kap. 4070 og kap. 1351

ordf. for kap. 1320 postene 25, 30 og 61

ordf. for kap. 456 og kap. 3456