Stortinget - Møte onsdag den 9. juni 2021 *

Dato: 09.06.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 610 L (2020–2021), jf. Prop. 158 L (2020–2021))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 5 [11:45:18]

Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.) (Innst. 610 L (2020–2021), jf. Prop. 158 L (2020–2021))

Talere

Presidenten: Etter ønske frå justiskomiteen vil presidenten ordna debatten slik: 3 minutt til kvar partigruppe og 3 minutt til medlemer av regjeringa. Vidare vil det – innanfor den fordelte taletida – verta gjeve høve til inntil fem replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjeringa, og dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får ei taletid på inntil 3 minutt.

Petter Eide (SV) [] (ordfører for saken): Komiteen legger fram for Stortinget innstillingen til en proposisjon der man foreslår å gjøre endringer i unntaksregelen for ytringsfrihet og informasjonsfrihet i personopplysningsloven – her må vi holde tunga rett i munnen, det er mange, lange ord. Formålet er at lovforslaget skal bidra til en tydeligere lovregulering knyttet til krenking av personer og sjikane på internett. Departementet foreslår en ny bestemmelse for å kunne sanksjonere nettsteder som i sjikanehensikt legger ut personopplysninger på internett.

Dette er et økende problem, og Stortinget har i ulike sammenhenger behandlet dette de siste årene. Det er en økende utfordring i balansen mellom ytringsfrihet og personvern. Flertallet i komiteen synes dette har vært et bra forslag, det har vært en fornuftig innstilling, og forslag til vedtak legges fram av en samlet komité.

Så litt mer i detalj: Personopplysningsloven gjør i dag unntak fra deler av loven for journalistiske formål, eller med henblikk på akademiske, kunstneriske eller litterære ytringer. Det foreslås – noe komiteen er enig i – at det fortsatt skal gis unntak for dette ved behandling av personopplysninger, men ulike forhold skal også kunne legges til grunn for en vurdering av når disse unntakene skal komme til anvendelse. Det er da forhold som hvorvidt ytringene er i samfunnets interesse, hvorvidt det er knyttet til etiske utfordringer, det kan være eventuelle negative konsekvenser, det kan være en vurdering av konsekvensen disse ytringene har for den som er registrert eller har et særskilt behov for vern.

Forslaget har altså ikke som intensjon å gjøre endringer i redaktørstyrte medier. Man skal videreføre gjeldende rett, men disse fire forholdene skal komme tydeligere til anvendelse ved denne bestemmelsen.

Komiteen er klar over at forslagene innebærer en kompleks problemstilling hvor ulike hensyn strekkes mot hverandre – både ytringsfriheten og personvernet. Intensjonen er altså at man skal finne en bedre balanse for å gjøre det enklere å praktisere dette for Datatilsynet, og særlig av behandling som finner sted i den uregulerte delen av journalistikken.

Så skal jeg bruke bare ti sekunder på å nevne at det også foreslås en ny bestemmelse om utsatt innsyn i saker for EOS-utvalget. Det bestemmes dermed ikke noen hjemmel for å nekte innsyn.

Takk til komiteen for samarbeidet i denne saken. Den har vært noe teknisk komplisert, men vi har kommet fint igjennom og har tillit til at vi får fram et godt lovforslag.

Statsråd Monica Mæland []: Jeg hadde i og for seg planlagt et innlegg, men synes at saksordføreren har redegjort godt for saken. Den er teknisk komplisert, men likevel veldig viktig. Jeg har lyst til å takke komiteen for et godt arbeid og en enstemmig innstilling.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 5.

Votering, se voteringskapittel