Stortinget - Møte torsdag den 11. februar 2010 kl. 10

Dato: 11.02.2010
President: Per-Kristian Foss

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:26]

  Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:
  «I mange land utsettes mennesker for alvorlige overgrep på grunn av sin religiøse tro. En spesiell utfordring er retten til å skifte tro. Grove brudd på denne grunnleggende menneskerettigheten skjer i mange muslimske land, mens økende religiøs nasjonalisme fører til drap og andre overgrep mot religiøse minoriteter i andre land – som India og Sri Lanka. Høsten 2008 ble mer enn 50 000 kristne drevet på flukt, 5 000 bygninger eid av kristne ble ødelagt, og om lag 130 kristne ble drept på en måned i den indiske delstaten Orissa.
  Hva er status for trosfriheten internasjonalt i dag; hvilke virkemidler har vist seg egnet til å fremme trosfrihet og i hvilken grad har Norge bilateralt og gjennom internasjonale organisasjoner prioritert trosfriheten i senere år, og hvilke tiltak bør nå gjennomføres for å styrke Norges og relevante internasjonale organers arbeid for denne menneskerettigheten?»

 • Sak nr. 2 [11:13:38]

  Interpellasjon fra representanten Laila Gustavsen til forsvarsministeren:
  «Norsk sikkerhetspolitikk skal bidra til å sikre Norges suverenitet og territorielle integritet både gjennom overvåking og tilstedværelse i norske områder og gjennom deltakelse i internasjonale organer og operasjoner. NATO er en hovedpilar i norsk sikkerhetspolitikk. Oppslutningen om NATO-medlemskapet i Norge er meget sterk. I 2010 skal NATOs strategiske konsept revideres. Dette er alliansens mest overordnede dokument nest etter selve NATO-traktaten. Det gjeldende strategiske konsept er fra 1999. Konseptet vil således legge føringer for NATOs langsiktige innretning og likeledes for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.
  Hva vurderer statsråden som de viktigste sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer i utviklingen av et nytt strategisk konsept for NATO, og hvordan sikres norske interesser?»

 • Sak nr. 3 [12:39:56]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og Harald T. Nesvik om handlingsplan for forsterket oljevernberedskap ((Innst. 130 S (2009–2010), jf. Dokument 8:13 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 4 [13:23:13]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingjerd Schou, Lars Myraune, Øyvind Halleraker, Sylvi Graham og Peter Skovholt Gitmark om å modernisere og omstrukturere Jernbaneverket til to statlige aksjeselskap ((Innst. 119 S (2009–2010), jf. Dokument 8:19 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 5 [14:55:02]

  Interpellasjon fra representanten Oskar Jarle Grimstad til olje- og energiministeren:
  «Sprengkulden i januar har ført til stort merforbruk av energi. I Midt-Norge har situasjonen tidvis medført en skyhøy strømpris, på over 8 kr/kWh. 7. og 8. januar kunne vi lese i Dagens Næringsliv om hvilke utfordringer det skaper for næringslivet i regionen, og situasjonen skaper usikkerhet og bekymring blant folk flest. Regjeringen har i 4,5 år snakket mye om utbygging av fornybar energi, men kan ikke vise til nye investeringer av betydning i regionen. De to mobile gasskraftverkene Regjeringen har tvunget igjennom, nekter Regjeringen Statnett å ta i bruk i dagens situasjon.
  Hva er Regjeringens strakstiltak for å dempe konsekvensene av kraftkrisen overfor innbyggere og næringsliv i regionen, og vil Regjeringen nå komme med en langsiktig tiltaksplan til Stortinget?»

 • Sak nr. 6 [18:01:00]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen og Bente Thorsen om å be Regjeringen om ikke å anke, eventuelt trekke anke i sak mellom staten og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) ((Innst. 136 S (2009–2010), jf. Dokument 8:8 S (2009–2010)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 18.46.