Familie- og kulturkomiteen

Arbeidsområda til komiteen er familie, born og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukarsaker, medrekna saker om gjeldsordning, idrett, kyrkje, trus- og livssynssamfunn, kultur og kulturminne.

Medlemene i komiteen

Medlemene i familie- og kulturkomiteen.

Høyringar og skriftlege innspel

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, men på grunn av koronakrisa vert dei no som hovudregel haldne som videokonferansehøyringar, eller komiteen bed om skriftlege innspel.
 
Videokonferansehøyringane vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Eit eige skjema nyttast til søknad om å få delta på høyring eller innsending av skriftlege innspel. Det finnast via oversynet over høyringar og skriftlege innspel til komiteen.
 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Familie- og kulturkomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: familie-kultur@stortinget.no

Komitésekretær

Ingrid Sand
Telefon: 23 31 35 33

Komitésekretariatet

Mona Bothner
Telefon: 23 31 37 46

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Almeland, Grunde V
Første nestleder Pettersen, Tage H
Andre nestleder Sem-Jacobsen, Åslaug Sp
Medlem Bakke, Åse Kristin Ask A
Medlem Hartviksen, Ragnhild Male (Møter fast for Huitfeldt, Anniken) A
Medlem Hjemdal, Silje FrP
Medlem Haarr, Margrethe (Møter fast for Mehl, Emilie) Sp
Medlem Kristensen, Turid H
Medlem Lie, Kathy SV
Medlem Solberg, Torstein Tvedt A