Stortinget - Møte tirsdag den 21. mai 2019

Dato: 21.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 58 (2018–2019), jf. Innst. 269 L (2018–2019) og Prop. 52 L (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 7 [13:06:26]

Stortingets vedtak til lov om endringer i patentloven mv. (forenklinger) (Lovvedtak 58 (2018–2019), jf. Innst. 269 L (2018–2019) og Prop. 52 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 5–7.