Stortinget - Møte tirsdag den 21. mai 2019

Dato: 21.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Mona Fagerås og Linda C. Hofstad Helleland, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

For Vest-Agder fylke: Odd Omland

For Akershus fylke: Solveig Schytz og Mani Hussaini

For Hordaland fylke: Sigurd Hille

For Møre og Romsdal fylke: Anne Kristin Bryne

For Nordland fylke: Elizabeth Åsjord Sire og Kari Anne Bøkestad Andreassen

Fra Senterpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om at den innvilgede permisjonen for representanten Siv Mossleth i dagene 21. og 22. mai forlenges til å gjelde til og med 23. mai.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentanten Kari Anne Bøkestad Andreassen fortsetter å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om permisjon for representanten Eirik Sivertsen i tiden fra og med 22. mai til og med 26. mai for å delta i møte i Den arktiske parlamentarikerkomiteen i Ottawa.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentanten Kjell Idar Juvik innkalles for å møte i dagene 22. og 23. mai.

Presidenten: Representanten Kari Elisabeth Kaski vil fremsette et representantforslag.

Kari Elisabeth Kaski (SV) []: På vegne av representantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og undertegnede vil jeg legge fram et representantforslag om et rettferdig boligmarked.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.