Statsbudsjettet 2022 - Svalbardbudsjettet

Prop. 1 S (2021-2022), Innst. 17 S (2021-2022)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 07.12.2021 Innst. 17 S (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 07.12.2021

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 15.12.2021