Statsbudsjettet 2022

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 26.11.2021 Innst. 2 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet finansinnstillingen, som fastsetter budsjettrammene for hvert enkelt politikkområde før den videre behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget. Finansinnstillingen gjelder nasjonalbudsjettet, statsbudsjettet og statens låneopptak.Partienes alternative forslag til statsbudsjett er innarbeidet i denne innstillingen. Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandlet med Sosialistisk Venstreparti om statsbudsjettet for å sikre flertall for dette. Enigheten ble klar etter at finansinnstillingen var avgitt i finanskomiteen. Derfor leverte partiene såkale løse forslag før finansdebatten fant sted. Løse forslag er forslag som ikke er med i innstillingen som blir behandlet. Budsjettforliket finnes i sin helhet i Innst. 5 S (2021-2022). Forliket innebærer flere endringer i forhold til regjeringens budsjettforslag, jf. Prop. 1 S (2021-2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022). Oljepengebruken er uendret i forhold til regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.11.2021

   Debattert i Stortinget 02.12.2021
   Votert i Stortinget 02.12.2021